Kolonistengezinnen - Veenhuizen-3
Vergadering van de Raad van Tucht binnen het 3e Gesticht op den 20e November 1830


De Raad geopent zijnde onderzoekt de ingekomen klagte tegen Vrouw Visser en Wilder beide Bedelaars huisgezinnen, welke zich zonder permissie naar Leeuwarden hebben begeven.-

De beklaagden gehoord, welke te kennen geven aldaar pressende famille zaken te verrigten hebbende gehad waartoe zij tog geen verlof hadden kunnen krijgen.

De Raad condemneerd beiden tot opsluiting in de strafkamer voor den tijd van 6 maal 24 uur om den anderen dag te water en brood met de boeijen aan.- volgens het Reglement van Tucht voorde Arb Huisgezinnen.

Aldus gearresteerd op dato als boven
De President en Leeden
A.de Geus
C. Hulst
L. NBandering
J. Emmelot
van der Kamp
Rensing, secr.


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1622

Notities bij het zittingsverslag