Arbeiders bij het derde gesticht Veenhuizen

Vergadering van den Raad van Tucht voor Arbeiders Huisgezinnen op den 28 Maart 1833 binnen het 3e Etablissement te Veenhuizen.


De Vergadering wordt ten 6 uur geopend.

alle Leden zijn tegenwoordig.

De dochter van den arbeiders Kolonist Rutten komt als beschuldigde in den Raad voor, als zijnde op den 28e Februarij bevallen van een onecht Kind genaamd Petrus.

De President vraagt haar waarom zij haar zwangerschap tot het ogenblik harer bevalling zoo bedekt heeft gehouden en zelfs nog een dag te voren, een van de zwaarste veld arbeid had verrigt.-

Zij geeft hierop in het kort te kennen dat zij bevreest was dat hare ouders ingeval zij het hun bekend maakte haar de deur zouden uitzetten en dan geen heenkomen wetende zich aan ellende zag bloot gesteld.

De President vraagt haar tevens wie of vader van het kind is en waar hij zich bevindt.

Hierop antwoordt zij dat het een persoon is genaamd Georg Lehrer destijds bedelaars kolonist te Ommerschans naderhand overgeplaatst naar Veenhuizen en vandaar gedeserteerd, dat zij niet weet waar hij is even min of hij haar al dan niet zoude willen trouwen.

Zij wordt naar buiten gebragt.-

De president neemt het reglement voor de arbeiders Huisgezinnen en leest de vergadering het 6e onderdeel van art 2 voor welks inhoud luid in
La F “Onzedelijke omgang met of verleiding tot onzedelijkheid van anderen.-“
Waarop de straffen in art 3, 2e onderdeel van toepassing zijn luidende

“Verplaatsing voor een onbepaalden tijd naar de kolonie aan de Ommerschans van hem die zich andermaal aan de verkeerdheden schuldig maakt of de ongeregeldheden en misdrijven onder de La d en f genoemd begaat”

De Raad overweegd dat deze artikelen op het begane misdrijf van toepassing zijn en verwijst haar mits dien onder approbatie der Permanente Commissie voor een onbepaalde tijd naar de Kolonie Ommerschans.

De beschuldigde wordt weder binnen gelaten. De President maakt haar bekend met het besluit der Vergadering hetwelk zij met schijnbaar welgevallen aanhoord.

Geen werkzaamheden meer te  verrigten zijnde wordt de vergadering gesloten.

Aldus gedaan te Veenhuizen op dag, maand en Jaar als boven
S. B. Drijber, C. Hulst, L. NBandering, G. C. Koens, Blanke
Haaarman, Secretaris


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1622

Notities bij het zittingsverslag