Kolonisten gezinnen - Veenhuizen-3

Extract uit de Notulen van het verhandelde in de Raad van Tucht op den 19 April 1837


De Raad geconvoceert zijnde wordt door den Voorzitter geöpent.-

Wordt voorgenomen de eigendunkelijke handelwijze van de huisvrouw van den arbeiders kolonist Bijkerk, die niet tegenstaande het haar door den Heer Directeur der Kolonien en Adjunct Directeur geweigert verlof evenwel vertrokken is en veertien dagen is absent geweest.

De beklaagde komt binnen en geeft te kennen, dat het nu de beste tijd voor haar was, om met verlof te gaan, en dat het haar later in de tijd niet goed schikte, dat zij daarom maar heen gegaan was.- en heeft verder geene verontschuldiging ingebragt.-

De Raad vermeent zonder nadere overwegingen tot de straf bepaling te kunnen overgaan.-

Gezien art 2 van het Reglement van Tucht voor arbeiders Huisgezinnen, luidende sub d “Zonder bekomen verlof de kolonie verlaten of zonder wettige redenen over den verloftijd uitblijven” en art 3 Sub 2” Verplaatsing voor een onbepaalde tijd naar de kolonie aan de Ommerschans van hem die ongeregeldheden en misdrijven onder de La d en f genoemd begaat.”

De President vraagt het gevoelen van ieder lid in het bijzonder.-

Allen vermenen op grond van bovenstaande artikelen de huisvrouw van Bijkerk onder approbatie van de Permanente Kommissie voor een onbepaalden tijd te moeten verwijzen naar de Ommerschans, zoo als geschied bij dezen, voegende de raad er verders de wensch bij dat de Permanente Kommissie besluiten mogte, het geheele Huisgezin van Bijkerk te doen overgaan naar de Ommerschans, aangezien in hetzelve onophoudelijke twist en tweedragt van den morgen tot den avond heerschende is.-

De beschuldigde komt wederom binnen en de President zegt haar het geen waarschijnlijk haar lot zal worden, waar na zij wederom aftreed.-

Niemand iets meerder hebbende voor te stellen, wordt de Raad gesloten.

Aldus gedaan op dato als boven
De President & Leeden
S. B. Drijber
C. W. Rensing
L. NBandring
C. Blanke
H. Priem
Voor conform aan het origineel
Haarman, Secretaris


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1622

Notities bij het zittingsverslag