Kolonistengezinnen - Veenhuizen-3

Kolonie Veenhuizen 3e Etablissement Extract uit de Notulen van het Verhandelde in de Raad van Tucht op den 28 Julij 1837


De Leden zij allen tegenwoordig en de Voorzitter opent de Raad.

Wordt voorgenomen de zwangeren Staat waar in zich Lena de dochter van den arbeiders kolonist J. B. Meijer bevint.

De beschuldigde wordt binnen gelaten.

De President vraagt haar of het waarheid is dat zij zich in eenen zwangeren staat bevint, waar op zij ten antwoord geeft van Ja en wel van den Veteraan Schoenmaker met wien zij reeds zoude zijn gehuwd geweest, indien het oponthoud niet, door het niet in orde zijn hunner papieren, was veroorzaakt geworden.

De President doet haar het onbehoorlijke van haar gedrag gevoelen, en beveelt daar na dat zij wederom zal aftreden.

Gezien art 2 van het Reglement van Tucht luidende als volgt
“Onzedelijke omgang met of verleiding tot onzedelijkheid van anderen”
zal volgens art 3 gestraft worden met
“Verplaatsing voor eenen onbepaalden tijd naar de Kolonie aan de Ommerschans”

Overwegende dat hier eene omstandigheid bestaat die eenigen mate van verschoning zoude kunnen vorderen, namentlijk: het Vrederigt te Assen heeft de acte van bekentheid van geboorte, niet kunnen passeren, nademaal de zeven getuigenissen uit eenliepen, en waardoor de voortgang in de voltrekking van het huwelijk is vertraagt geworden.

Overwegende dat evenwel volgens het Reglement van Tucht de verwijzing naar de Ommerschans moet plaats grijpen.

Verwijst Lena Meijer onder approbatie van de Permanente Kommissie voor eenen onbepaalden tijd naar de Strafkolonie aan de Ommerschans.-

De Raad vermeent niet te min de Permanente Kommissie in overweging te moeten geven, om in dit bijzondere geval, de straf te annulleren, of ten minsten eene andere verzagtende in de plaats te stellen.-

De schuldige komt wederom binnen en wordt van haar vonnis onderrigt waar na zij wederom aftreed.

De Raad wordt gesloten.

Aldus gedaan op dato als boven
De President en Leeden
S. B. Drijber pr
C. W. Rensing
L. NBandring
C. Blanke
H. Priem


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1622

Notities bij het zittingsverslag