Kolonistengezinnen - Veenhuizen-1

Proces Verbaal van het verhandelde bij den Raad van Tucht voor Kolonistenhuisgezinnen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen
Zitting van Saturdag den 15 Augustus 1838


De Raad door den President geconvoceert zijnde waren alle de Leden tegenswoordig.

De President gaf de raad kennis dat, tengevolge twee bij hem ingekomene missivens van den Heere Adjunct Directeur bij het 2e Gesticht Hij voor dezelve had ?? den daarbij betrokkene bouwboer Bakker.-

Denzelve hebbende doen binnen staan, is aan hem mededeling gedaan van de tegen hem ingebragte beschuldigingen, volgens de hierbij voorgelegt wordende Kopijen van de brieven van den 2e ..18 dezer No 180 en 194 des Heeren Adjunct Directeurs bij het 2e Gesticht, hetgeen hij alles ontkennend heeft beantwoord.-

De Raad heeft als toen binnen doen staan om tegen hem te horeni.

1e Maartje Cornelissen, dewelke verklaarde aan de Huisvrouw van genoemde Bakker te hebben verkocht een Roode Baaijen Rok voor 60 ct en een doek voor 15 ct. Aan haar gevraagd zijnde of Bakker ook van deze zaak iets wist, heeft zij geantwoord dat Bakker te huis was gekomen toen zij reeds het goed aan zijne Vrouw verkocht had.

2e A. Ewald verklaard eenige tijd daarna aan de Vrouw van Bakker verkocht te hebben een Paar Klompen voor 5 centen en een doek voor 12 ½ ct zonder dat de bouwboer Bakker hier iets van wist.

3e B. Vleeschman verklaarde almede aan genoemde Vrouw Bakker verkocht te hebben een Katoen Hemd voor 30 Ct, ook dat Bakker daar niet bij tegenwoordig was geweest en eindelijk

4e heeft men doen binnen staan de persoon genaamd Swartverver(?), die verklaard ten huize van Bakker te hebben doen gereed maken Aardappelen en Vleesch, waar om hij gevraagd had en waarvoor hij de zonen van Bakker betaald heeft 20 centen, dat was Bakker bekend, volgens zijne eigene verklaring.

Daar tengevolge al het hierboven gehoorde de beschuldigde aan de opkoop deez goederen geen deel hadt heeft de President de Raad geadjourneerd om de huisvrouw van Bakker ten deze ook te horen- waar van het tegenswoordig Proces Verbaal is opgemaakt en door den President met alle de leden der raad ondertekend.

Gedaan te Veenhuizen  1e Gesticht op dag en Datum als boven is gemeld.

Poelman, pres
Textor
Kuipers
van Geemert
B.Dikland
L. Coelen, secr>

BRON: Drents Archief, toegang 0186, invnr 1618

Notities bij het zittingsverslag