Kolonisten gezinnen - Veenhuizen-1

Proces verbaal van het verhandelde bij den Raad van Policie en Tucht voor Kolonisten Huisgezinnen bij het Eerste Gesticht te Veenhuizen
Zitting van Zaturdag den: 6. Maart 1841


Present: J. Poelman, president
Leden:
A. Textor
B.W. Dikland
P.S. Huinia
L. Coelen, secretaris

De raad door den president geconvoceert zijnde waren allen de Leden tegenwoordig.

De president deelt aan de raad mede dat zich de Dochter van de Bedelaars Kolonist Geert Scheffers genaamd Johanna Elisabeth in eenen zwangeren toestand bevindt.

De aangeklaagde hebbende doen binnen staan, verklaart dat zulks met de waarheid overeenkomstig is.

Gehoord den bedelaars Kolonist Jelle Donkers, die bekend met bovengenmelde  Kolonisten dochter op een Vertrouwelijke voet te hebben omgegaan.

Besluit de raad op hen toe te passen Art 2 La F van opgemeld Reglement van Policie en Tucht “Onzedelijke omgang met of verleiding tot onzedelijkheid van anderen” en met dien hun te verwijzen voor eenen onbepaalde tijd naar de Straf Kolonie de Ommerschans.

Waar van Proces verbaal is opgemaakt het geen aan hen is voorgelezen naar door den President met allen de Leden der raad te zijn ondertekend.

Gedaan te Veenhuizen als boven
J. Poelman, pres
A. Textor
Kuipers
P.S. Huinia
B. Dikland
L. Coelen, secr


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag