Kolonisten gezinnen - Veenhuizen-1

Extract uit het Register der Notulen van het verhandelde in den Raad van Policie en Tucht voor Kolonisten Huisgezinnen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen
Zitting van Dingsdag den 26 October 1841


Present: J. Poelman, president
Leden: A. Textor
J.B. Dikland
P.S. Hunia
L. Coelen, secretaris

De raad door den President geconvoceert zijnde waren alle de Leden tegenwoordig uitgezondert het Lid Kuipers door wettige redenen verhinderd deze zitting bij te wonen.

De president opent de vergadering en brengt ter tafel de terug brenging van desertie van den Bedelaars Kolonist Dirk Albertus Anemaat.

De raad heeft den aangeklaagde doen buiten staan om hem hier over te horen.

hij bekende op zondag na den middag van den 17e dezer zonder voorkennis de Kolonie te hebben verlaten, nu eenmaal weggeloopen zijnde zonder zulks vooraf beraden hebbende, besloot hij in Amsterdam of elders te beproeven een bestaan te vinden,
hij op Groningen koers nemende, vervolgens naar Stroobos om met de Lemmersche beurtman naar Amsterdam over te steken,
doch gemeld schip reeds afgevaren zijnde ging hij naar Groningen terug en geen middelen meer hebbende heeft hij zich daar vrijwillig bij de Policie aangegeven om naar de Koloniën te worden terug gebragt.

Gevraagd zijnde of hij ook iets anders ter zijner verschoning had in te brengen, en dit ontkennend beantwoord zijnde,
onder te kennen geving dat het hem regt speet zich zoo onberaden van de Kolonie te hebben begeven waar hij het wezenlijk goed had,
althans zoo als hij nu als schrijver bij het gesticht geplaatst was en dus den Raad verzocht eenige consideratie met hem te willen nemen,
belovende zich voortaan onberispelijk te zullen gedragen;

heeft men hem doen buiten staan om over de aan hem op te leggen Straf te delibereren.

Daar hij Art 2 van het Reglement van Policie en Tucht had overtreden vervat onder La C Zonder bekomen verlof de Koloniën verlaten , waar op Art 3 van gemeld reglement de Straf bepaald
1e  Opsluiting van 3 tot 8 dagen in de strafkamer, naar gelang van omstandigheden, van hem, die zich voor den eerste maal aan de misdrijven onder La C heeft schuldig gemaakt.


Dien ten gevolge heeft de raad met algemeene Stemmen den beschuldigde gecondemneerd tot opsluiting in de strafkamer voor den tijd van Drie dagen en hem op zijn te goed te debiteren voor de Somma van Zes Gulden wegens premie en transportkosten.

Waar van Proces Verbaal is opgemaakt.

den gecondemneerde hebbende doen binnen staan is dit vonnis hem voorgelezen.

Gedaan te Veenhuizen als boven.
J. Poelman, President
A. Textor
J. B. Dikland
P.S. Hunia
kennis van mij, Coelen, secr.

Voor eensluidend afschrift  de Secretaris Coelen


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag