Kolonisten gezinnen - Veenhuizen-1

Extract uit het Register van het verhandelde in den Raad van Policie en Tucht voor de Kolonisten Huisgezinnen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen
Zitting van Maandag den 2e Mei 1842


Present
J. Poelman, president
Leden:
A. Textor
G. Kuipers
P.S. Hunia
B, W.  Dikland
L. Coelen, secretaris

De raad door den President geconvoceert zijnde waren alle de Leden tegenwoordig.

De President opent de vergadering en maakt den raad bekend dat de bedelaars kolonisten Adrianus Bouman en Fredrik Post in een staat van verregaande dronkenschap door den Heere Burgemeester der gemeente van Westervelde naar herwaarts waren opgezonden.

De raad doed de aangeklaagde binnen staan om hen te horen.

Zij bekende dat de aanklagte conform de waarheid was waar om de raad hen heeft doen buiten staan om over de aan hen op te leggen Straf te delibereren.

Daar zij Art 2 va het reglement van Policie en tucht hadden overtreden vervat onder La N Misbruik maken van sterken drank, waar op Art 3 van meergemeld reglement de straf bepaald  Opsluiting van drie tot acht dagen in de strafkamer, naar gelang der omstandigheden, van hem, die zich voor de eerste maal aan die misdrijven schuldig maakt.

De raad heeft met algemeene Stemmen gecondemneerd tot opsluiting in de strafkamer voor den tijd van drie dagen en hen ieder in het bijzonder te debiteren voor eene Somma van Een Gulden en Veertig Cent op hun te goed op reserve, wegens betaalde onkosten op hun terug brenging gevallen en uit betaald aan den veldwachter der gemeente.

De gecondemneerde hebbende doen binnen staan is dit vonnis hen voorgelezen waar van Proces Verbaal is opgemaakt.

Op rondvraag van den President  niemand der Leden iets meer hebbende voor te stellen, wordt de vergadering gesloten.

Aldus gedaan op dag en datum als boven is gemeld.
Was getekend: J. Poelman, pres.
A. Textor
G. Kuipers
P.S. Hunia
B. W. Dikland
In kennis van mij, L. Coelen, secretaris

Voor Extract Conform  de secretaris L. Coelen


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag