Kolonisten gezinnen - Veenhuizen-3

Kolonie Veenhuizen N. 3 Vergadering van de Raad van tucht voor Arbeiders en Bedelaars Huisgezinnen op den 20 Augustus 1842


De Raad vergaderd zijnde wordt door den Voorzitter geopend.

Wordt voorgenomen de kennisgeving van de Directie bij het 2e Gesticht dat aldaar is teruggebragt, de op den 11e dezer van hier gedeserteerden Bedelaars Kolonist A. Claus en wiens straf alzoo door den Raad van tucht alhier moet bepaald worden, overeenkomstig besluit der permanente Commissie dd. 30 Augustus 1834 N. 16.

Gezien art 2 Lett d. van het tuchtreglement voor genoemde huisgezinnen luidende;
“Zonder verlof de Kolonien verlaten, of zonder wettige redenen over den verloftijd uitblijven.”
te straffen volgens art 3 Sub 1 van datzelfde reglement
“Opsluiting van drie tot acht dagen in de strafkamer naar gelang der omstandigheden.”

Wordt beslooten

Genoemde A. Claus te straffen met opsluiting in de strafkamer voor den tijd van acht dagen en tot terugplaatsing naar het 2 Gesticht om aldaar weder onder de bevolking der enkele personen waartoe hij oorspronkelijk behoort te worden opgenomen.

De Directie bij het 2 Gesticht uit te nodigen de executie van dit vonnis aldaar te willen doen plaats hebben.

Waarna de Raad wordt geslooten.
Aldus gedaan op dato als boven
De President en Leden
S. B. Drijber
L. NBandring
J: Bosma
C: Blanke
P. Gijben


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1622

Notities bij het zittingsverslag