Kolonisten gezinnen - Veenhuizen-1

Extract uit de Notulen van het verhandelde in den Raad van Tucht voor de Kolonisten Huisgezinnen te Veenhuizen
Zitting van Zaturdag den 8 April 1843


Present
J. Poelman president
Leden: A. Textor, R.S.Hunia, B.W.Dikland, G.Kuipers
L. Coelen secretaris

De raad door den President geconvoceert zijnde waren alle de Leden tegenwoordig.

de president opent de vergadering en brengt ter tafel eene aanklagte tegen den Kolonist Albert Roelofs van den Berg en zijne huisvrouw Grietjes Magnes Faber beschuldigd van de wees Klaas Willemse Hoek gekocht te hebben Een Hemd; Een Borstrok en een ???

De raad heeft de aangeklaagde doen binnen staan om hen in deze te horen.

Daar zij bekende dat de aanklagte conform de waarheid was, zoo heeft de raad hen doen buiten staan om hen te vonnissen.

De raad beschoud dat Art 2 La E van het reglement moet worden toegepast “Ontvreemding, verwaarlozing, opzettelijke beschadiging en verkoop of verpanding van een anders goed, het zij van mede kolonisten het zij van de Maatschappij, in gebruik toebehorend of niet, waar op Art 3 de Straf bepaald
Driedubbelde vergoeding van het ontvreemde, verwaarloosde, beschadigde, verkochte of verpande door hem, die zich voor de eerste maal aan de misdrijven onder  La e vermeld schuldig maakt.

Met algemeene Stemmen heeft de Raad gecondemneerd de Kolonist van den Berg te debiteren voor eene Som van Drie Gulden en Dertig Centen, zoo mede de wees K. W. Hoek voor eene gelijke som van Drie Gulden en Dertig Centen, laatst genoemde tevens met opsluiting in de Straf kamer voor den tijd van acht dagen om den anderen dag te water en brood,

waar van Proces verbaal is opgemaakt.

de gecondemneerde hebbende doen binnen staan is dit Vonnis hen voorgelezen.

Op rondvraag van den President  geene der Leden iets meer hebbende voor te dragen, wordt de vergadering gesloten.

Aldus opgemaakt als boven is gemeld
was get J. Poelman, pres
A. Textor, G. Kuipers, R. S. Hunia, B. W. Dikland, Leden
Lager stond  L. Coele, secretaries

Voor Extract Conform,
de secretaries L. Coelen


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag