Kolonisten gezinnen - Veenhuizen-1

Extract uit het Register der Notulen van het verhandelde in de Raad van Policie en Tucht voor Kolonisten Huisgezinnen te Veenhuizen 1e Gesticht
Zitting van Woensdag den 16 August. 1843


Present
J. Poelman president
Leden: A. Textor, G. Kuipers, B. W. Dikland, R. S. Hunia
L. Coelen secretaris

De raad door de president geconvoceert zijnde waren alle leden tegenwoordig.

de president opent de vergadering en maakt den raad kennelijk een bij hem ingekomen aanklagte tegen de Kolonist Dirk Mulder die op Zondag den 13e dezer zich zonder voorkennis naar Groningen had begeven.

De raad heeft den aangeklaagde doen binnen staan om hem te horen.

Hij bekende dat de aanklagte overeenkomstig de waarheid was en had niets ter zijner verontschuldiging in te brengen, waar om de raad hem heeft doen buiten staan om over de aan hem op te leggen Straf te delibereren.

Daar hij Art 2 van het reglement van Policie en Tucht had overtreden vervat sub La C Zonder bekomen verlof de kolonien verlaten of zonder wettige redenen over den verloftijd uitblijven, waar op Art 3 de straf bepaald
Opsluiting van drie tot acht dagen in de strafkamer, naar gelang der omstandigheden, van hem, die zich voor de eerste maal aan de misdrijven onder La a tot c vermeld heeft schuldig gemaakt.

Naar aanleiding van dit artikel heeft den raad met algemeene Stemmen den aangeklaagde gecondemneerd tot opsluiting in de Straf kamer voor den tijd van drie dagen.

De gecondemneerde hebbende doen binnen staan is dit vonnis hem voorgelezen, waar van Proces verbaal is opgemaakt.

Aldus gedaan te Veenhuizen op dag en datum als boven staat gemeld.
was get. J. Poelman, Pres
A. Textor, G. Kuipers, B. W. Dikland, R. S. Hunia, Leden,
lager stond L. Coelen, secretaris

Voor Extract Conform,
De secretaris, L. Coelen


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag