Kolonisten gezinnen - Veenhuizen-1

Afschrift
Proces verbaal van het verhandelde bij den Raad van Tucht voor Arbeiders Huisgezinnen bij het 1e Gesticht
Zitting van Zaturdag den 18 Mei 1844


Present:
J. Poelman, President
Leden:
A. Textor
G. Kuipers
R. S. Hunia
W. B. Dikland


De Raad door den President geconvoceert zijnde waren alle leden tegenwoordig.

De President maakt aan den Raad bekend dat bij hem rapport ingekomen is, dat zich de dochter van den hulpbehoevenden kolonist Jan van der Meulen in zwangeren toestand zou bevinden.

De President stelt aan den Raad voor Grietje van der Meulen voor denzelven te doen roepen en haar deswege te hooren.

Op deze uitnoodiging dadelijk verschenen zijnde, ondervraagt de President haar nopens de geruchten ten hare opzigte, en bekend dat zij zwanger is van den alhier gedetacheerden Bedelaars Kolonist J. Schutte, die nader gehoord zijnde, bekend op meer dan vertrouwelijken voet met haar te hebben omgegaan.

Gelet op Art 2 La F van het Reglement van Tucht voor de Huisgezinnen.

Besluit:

Grietje van der Meulen voor een onbepaalden tijd te verwijzen naar de Strafkolonie te Ommerschans en J. Schutte terug te plaatsen naar het 2e Gesticht, met verzoek aan den Adjunct Directeur van dat Gesticht, hem aldaar voor den Raad van Tucht teregt te doen staan en toe te passen de straf op dit misdrijf voorgeschreven bij het Reglement van Tucht voor een Bedelaars Gesticht.

Waarvan dit Proces verbaal is opgemaakt om ter goedkeuring aan de Permanente Commissie te worden ingezonden.

Niets meer aan de orde van den dag zijnde sluit de President de vergadering.

Gedaan te Veenhuizen dag en jaar als boven gemeld.
Was Getekend
J. Poelman, President
Leden:
A. Textor
G. Kuipers
R. S. Hunia
B. Dikland

Voor Eensluidend Afschrift
De Secretaris
J. F. Morriën


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag