Kolonisten gezinnen - Veenhuizen-1

Extract uit de Notulen van het verhandelde in den Raad van Policie en Tucht voor de Kolonisten Huisgezinnen te Veenhuizen, 1e Gesticht
Zitting van Zaturdag den 19 Julij 1845


Present
C. W. Rensing, President
Leden:
A. M. J. Textor
G. H. Kuipers
B. W. Dikland
R. S. Hunia
J. F. Morriën, Secretaris

De raad door den president geconvoceerd zijnde, waren al de Leden tegenwoordig, en deeld aan denzelven mede, eene aanklagte van de Directie van het 2e Gesticht tegen de Kolonisten dochter Gatske Jetzes Schuilinga oud 19 Jaar, van dit Gesticht, als zoude hebben uitgetrokken 15 stammen aardappelen op de hoeve van den Bouwboer Fukke onder genoemd Gesticht.

De raad heeft de beschuldigde doen binnen staan en haar gehoord; zij ontkende dat feit, en verklaarde daaraan geen schuld te hebben,-

De raad deed haar aftreden en liet den Veldwachter J. de Gans binnen komen met nog twee bedelaars Kolonisten van het 2e Gesticht, welke als getuigen tegen haar waren,
hen gehoord hebbende, hield de veldwachter de Gans staande, zij  schuldig was;-
doch de twee andere getuigen verklaarden dat geene, het welk zij ter harer verontschuldiging had ingebragt, namelijk: dat zij slechts van eenige opgetrokken stammen aardappelen waarvan er nog 4 op de grond lagen in de hand te hebben genomen, zonder dezelve mede te voeren;-
vervolgens binnen geroepen den arbeiders Kolonist W. J. van der Wal met nog twee Kolonisten dochters van dit Gesticht, welke voor haar getuigden, en verklaarden genoemd Meisje daar aan niet schuldig was.

De Raad liet de zes getuigen aftreden om over dit onderwerp te delibereeren.

Overwegende dat er geene genoegzame overtuiging bestond om G. J. Schuilinga schuldig te verklaren, zoo heeft de Raad haar vrij gesproken van de tegen haar ingebragte beschuldiging, waarna zij is binnengeroepen onder mededeeling van dit besluit, haar echter onderhoudende, strengelijk het oog op haar zal worden gehouden.

Op rondvraag van den President niemand der Leden iets meer hebbende voor te stellen, sluit de vergadering.

Aldus opgemaakt als boven is vermeld, en ondertekend door:
C. W. Rensing, President
A. M. J. Textor, G .H. Kuipers, B. W. Dikland, R. S. Hunia, Leden
J. F. Morriën, Secretaris
Voor Extract Conform
De Secretaris
J. F. Morriën


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag