Kolonistengezinnen - Veenhuizen-1

Extract uit de Notulen van het verhandelde in den Raad van Tucht voor de Kolonisten Huisgezinnen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen
Zitting van Dingsdag den 29 December 1845


Present
C. W. Rensing,  president
Leden: A. M. J. Textor, G. H. Kuipers, R. S. Hunia, B. Dikland
J. F. Morriën, secretaris,

De raad door den president geconvoceerd zijnde, waren alle de leden tegenwoordig.

De president opent de vergadering, en deeld aan den raad mede, ontvreemding door den Kolonisten zoon Pier Schuilinga van 15 koppen Wortelen a f.-01 en dus f.-15.

De raad heeft den aangeklaagden doen binnen staan om  hem in deze te horen.

Daar hij bekende dat de aanklagte conform de waarheid was, zoo heeft de raad hem doen buiten staan om over de aan hem op te leggen straf te delibereeren.

De raad beschouwd dat art: 2 La c van het reglement moet worden toegepast.
“Ontvreemding, verwaarlozing, opzettelijke beschadiging en verkoop of verpanding van een anders goed, het zij van mede kolonisten het zij van de Maatschappij, in gebruik toebehorend of niet, waarop art 3 de straf bepaald.
“Drie dubbele vergoeding van het ontvreemde, verwaarloosde, beschadigde, verkochte of verpande door hem, die zich voor de eerste maal aan de misdrijven onder  La e vermeld schuldig maakt”


Met algemeene stemmen heeft de raad gecondemneerd Jetze Alberts Schuilinga te debiteren voor   f. -45, zijnde drie dubbele vergoeding van het ontvreemde door zijne Zoon Pier Schuilinga, op rekening zijner reserve, tevens met opsluiting in de strafkamer voor den tijd van 4 dagen om den anderen dag te water en brood.

Waarvan proces verbaal is opgemaakt, de gecondemneerde hebbende doen binnen staan, is dit vonnis hem voorgelezen.

Op rondvraag van den president geene der leden iets meer hebbende voor te dragen, word de vergadering gesloten.

Aldus opgemaakt als boven is vermeld, en ondertekend door:
C. W. Rensing, President
A. M. J. Textor, G. H. Kuipers, R. S. Hunia, B. Dikland, Leden
J. F. Morriën, Secretaris
Voor Extract Conform
De Secretaris
J. F. Morriën


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag