Kolonisten gezinnen - Veenhuizen-1

Extract uit het Register der Notulen van het verhandelde in de Raad van Tucht voor de Arbeiders huisgezinnen bij het 1e Gesticht Veenhuizen
Zitting van Zaturdag den 17 Januarij 1846


Tegenwoordig
C. W. Rensing,  president
Leden: A. M. J. Textor, G. H. Kuipers, R. S. Hunia, B. W. Dikland
J. F. Morriën, secretaris,

De Raad wordt door den voorzitter geôpend.

De President maakt bekend, dat hem ter ooren is gekomen, dat de dochter van den arbeiders kolonist Teunis Donker in zwangeren omstandigheid zoude verkeeren.

Lena Donker oud 22 Jaren wordt alzoo ontboden en verschijnt.

De president vraagt haar of het waarheid is, dat zij zich in eenen zwangeren staat bevind, en zoo ja, wie de Vader van het kind is, hetwelk eerlang staat geboren te worden.

De beschuldigde erkent hare zwangerschap en zegt dat de aan dit Gesticht gedetacheerde bedelaars kolonist Hendrik Weber de persoon is met wien zij eenen onzedelijken omgang gehad heeft.

De persoon H: Weber wordt geroepen, compareert en bekend met Lena Donker eene meer dan vertrouwelijke omgang gehad te hebben.

Beiden treden af en de Raad gaat over tot de behandeling dezer zaak.

Gezien artikel 2 sub F van het Reglement van Tucht voor arbeiders huisgezinnen luidende:
“Onzedelijke omgang met of verleiding tot onzedelijkheid van anderen”-zal worden gestraft overeenkomstig Artikel 3 daar aanvolgende sub 2 met verplaatsing voor eene onbepaalde tijd naar de Kolonie Ommerschans.

Gehoord het gevoelen van ieder lid in het bijzonder

 wordt besloten:

Lena Donker onder goedkeuring van de Permanente Kommissie voor eene onbepaalde tijd te verwijzen naar de Ommerschans, en Hendrik Weber terug te plaatsen naar het 2e Gesticht alhier, met verzoek aan de plaatselijke Directie van dat Gesticht, hem voor de Raad van Tucht voor Bedelaars Kolonisten te willen doen te regt staan.

De verwezenen komen binnen, ontvangen hun vonnis en vertrekken wêder.

Niets meer te behandelen zijnde, wordt de vergadering gesloten.

Aldus gedaan op dato als in het hoofd dezes vermeld.
De President en Leden.
Was getekend,
C. W. Rensing, President
A. M. J. Textor, G. H. Kuipers, R. S. Hunia, B. W. Dikland, Leden

Voor Extract Conform
De Secretaris
J. F. Morriën


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag