Kolonisten gezinnen - Veenhuizen-1

Extract uit de notulen van het verhandelde bij den Raad van Tucht van Politie en Tucht voor kolonisten huisgezinnen bij het 1 Gesticht te Veenhuizen
Zitting van Donderdag den 31 Januarij 1846


Tegenwoordig
C. W. Rensing,  president
Leden: A. M. J. Textor, G. H. Kuipers, B. W. Dikland, R. S. Hunia
J. F. Morriën, secretaris

Naar aanleiding van artikel 10, bepaald bij het reglement van Politie en Tucht voor Kolonisten huisgezinnen, behoorende bij de Resolutie van de Permanente Commissie der Maatschappij van Weldadigheid, van den 8 Julij 1829 N. 19, zijn op voordragt van den Adjunct Directeur bij meerderheid van stemmen tot mede leden voor dit dienstjaar bij continuatie benoemd, de arbeiders kolonisten Bonne Willems Dikland en Remke Sijbols Hunia.

Wijders word door den president aan den raad bekend gemaakt dat er sedert hare laatste zitting van den 17 dezer geene klagten waren ingekomen, en alzoo niets wordt verhandeld, waarop de raad naar gedane voorlezing van dit proces verbaal is gescheiden na alvorens door alle leden van den raad ondertekend.

Gedaan te Veenhuizen aan het 1 Gesticht op dag en datum als boven vermeld.
De president en leden.
C. W. Rensing, A. M. J. Textor, G. H. Kuipers, B. W. Dikland, R. S. Hunia, J. F. Morriën
Voor Extract Conform
De Secretaris
J. F. Morriën


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag