Er staat boven Raad van tucht voor Weezen enzv, maar dat is foutief, het moet zijn Raad van tucht voor kolonistenhuisgezinnen

Zitting van den 31 Januarij 1848


Present
C. W. Rensing, Pr.
Leden van den Raad: A. Textor, G. Kuipers, B. W. Dikland, R. S. Hunia
J. F. Morriën, secret.

Naar aanleiding van Art 10, bepaald bij het Reglement van Tucht voor Kolonisten huisgezinnen, behoorende bij de Resolutie van de Permanente Commissie der Maatschappij van Weldadigheid van den 8 Julij 1829 N. 19, zijn op voordragt van en Adjunct Directeur bij meerderheid van stemmen tot mede leden voor dit dienst jaar bij voortduring benoemd de Arbeiders Kolonisten Bonne Willem Dikland en Remke Sijbols Hunia.

Wijders wordt door den President aan de Raad bekend gemaakt dat sedert de laatste zitting van den 12 Mei 1847 geene Klagten waren ingekomen.

Na voorlezing en ondertekening van dit Proces Verbaal, sluit den President de vergadering.
(wgt) C. W. Rensing President
Leden: A. Textor, G. Kuipers, B. W. Dikland, R. S. Hunia
J. F. Morriën, secretaris

voor copie conform
de secretaris
J. F. Morriën


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619