Kolonisten gezinnen - Veenhuizen-1

Extract uit de Notulen van het verhandelde in den Raad van Tucht voor Arbeiders huisgezinnen bij het 1e Gesticht Veenhuizen
Zitting van den 6 Januarij 1849


Present
C. W. Rensing, Presd
Leden van den Raad: A. Textor, G. Kuipers, B. W. Dikland, R. S. Hunia
J. F. Morriën, secretaris

Naar aanleiding van Art: 10, bepaald bij het Reglement van Tucht & Politie voor Kolonisten huisgezinnen, behoorende bij Resolutie van de P. C. der Maatschappij van Weldadigheid van den 8 Julij 1829 N: 19, zijn op voordragt van den Adjunct Directeur; bij meerderheid van stemmen, tot mede leden voor dit dienstjaar bij continuatie benoemd de Arbeiders Kolonisten
Bonne Willem Dikland
en Remke Sijbolds Hunia

Na voorlezing en onderteekening van dit proces verbaal, sluit de President de vergadering.
(wgt) C. W. Rensing, Presdt
Leden van den Raad: A. Textor, G. Kuipers, B. W. Dikland, R. S. Hunia
J. F. Morriën, secretaris

Voor copie conform
De Boekhouder
J. F. Morriën, secrt.


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag