Kolonisten gezinnen - Veenhuizen-1

Extract uit de Notulen van het verhandelde in den Raad van Tucht voor Arbeiders Huisgezinnen te Veenhuizen 1e Gesticht
Zitting van den 5de Januarij 1850


De President opent de vergadering en maakt aan de Leden bekend, dat, naar aanleiding van Art 10, bepaald bij het Reglement van Tucht en Politie voor Kolonisten huisgezinnen, behoorende bij Resolutie der P. C. der Maatschappij van Weldadigheid van den 8 Julij 1829 N. 19, zijn op voordragt van den Adjunct Directeur, bij meerderheid van stemmen tot medeleden van genoemden raad, voor het dienstjaar 1850, bij continuatie benoemd de Arbeiders Kolonisten
Bonne Willem Dikland
en Remke Sijbolts Hunia

De op nieuw benoemde leden nemen genoegen met hunne benoeming, waarop de President na voorlezing en onderteekening van dit Proces verbaal de vergadering sluit.-

(wgt) C. W. Rensing, President
Leden van den Raad: A. Textor, G. Kuipers, B. W. Dikland, R. S. Hunia
J. F. Morriën, secretaris

voor copij conform
de Secretaris
J. F. Morriën


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, bij post van 19 februari 1850 N4 invnr 663

Notities bij het zittingsverslag