Kolonisten gezinnen - Veenhuizen-1

Extract uit de notulen van het verhandelde in den raad van tucht voor Arbeiders huisgezinnen te Veenhuizen 1e gesticht
Zitting van den 30 Mei 1850


Present: C. W. Rensing, Pres
Leden van den Raad: A. Textor, G. Kuipers, B. W. Dikland, R. S. Hunia
J. F. Morriën
Secretaris

Alle de leden zijn tegenwoordig.

Door den President wordt aan den raad mededeeling gedaan van het zich zonder verlof uit de Koloniën verwijderen van den Hulpbehoevenden Kolonist
Johannes Christoffel Rangé
Gedurende den tijd van 12 dagen; daar bij opmerkende, dat het door hem aangevraagde verlof zoo wel door de directie van dit Gesticht, als door den Heer Directeur der Koloniën zelve, was gewijgerd;
zelfs is hij met één dag permissie naar Frederiks-Oord geweest om nog te beproeven andermaal de vergunning van meergemelden Directeur te mogen erlangen, die hem gelaste zich onverwijld naar Veenhuizen terug te begeven.

De Hoofd oorzaak van deze zijne verwijdering is geweest, om zijn aangevraagd ontslag uit de Koloniën te bevorderen, waar toe hij dacht dat zijne tegenwoordigheid te ’s Hertogenbosch noodig was, van waar hij opgezonden is en waar heen hij zich heeft begeven gehad.

De Raad in overweging nemende, het dubbel strafbare dat er in gelegen ligt, zich tegen alle Koloniaal gezag te verzetten, acht de gewone straf op dit misdrijf volgens Art 3 § 1 luidende
Opsluiting van drie tot acht dagen in de strafkamer naar gelang der omstandigheden van hem die zich voor de eerste maal aan de misdrijven onder L A tot C vermeld hebben schuldig gemaakt
te gering en stelt derhalve voor

Dit huisgezin voor een onbepaalden tijd te verwijderen naar de Ommerschans onder bepaling echter dat deze overplaatsing niet zal worden ten uitvoer gelegd, zoo dan het besluit zal zijn of hij al dan niet met ontslag zal vertrekken.

De President sluit de vergadering.

Aldus opgemaakt op datum als in hoofd dezes vermeld en onderteekend door
(wgt) C. W. Rensing, President
Leden van den Raad: A. Textor,, G. Kuipers, B. W. Dikland, R. S. Hunia
J. F. Morriën, secretaris

voor copie conform
de Secretaris
J. F. Morriën


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, bij post van 18 juni 1850 N7, invnr 670

Notities bij het zittingsverslag