Kolonisten gezinnen - Veenhuizen-1

Raad van Politie en Tucht van Arbeiders huisgezinnen te Veenhuizen 1 Gesticht
Zitting van den 17 Augustus 1850


Present:
C. Rensing, president
Leden: A. Textor, G. Kuipers, B. Dikland, S. Hunia
J. F. Morriën, secrt.

De Raad geconvoceerd zijne, waren alle de Leden tegenwoordig.

De President brengt ter kennisse van den Raad, het heimelijk verlaten der Kolonie van den jongeling Simon Schoen, zoon uit het arbeiders huisgezin van dien naam.

Simon Schoen compareert voor den Raad.

De President vraagt hem wat hem bewogen heeft weg te loopen, waarop hij antwoord dat gestadig ongenoegen met zijnen vader hem daar toe aanleiding heeft gegeven, en verzoekt uit het ouderlijk huis ontslagen en naar een bedelaars gesticht te mogen worden overgeplaatst.

Gehoord den vader, welke verklaard geheel in het verzoek van zijnen zoon te bewilligen, daar ook hij hem niet wederom in huis kan nemen.

Gezien het Reglement van Tucht van arbeiders huisgezinnen, bepalende bij artikel 2 L B, zonder bekomen verlof de kolonie te verlaten, of zonder wettige redenen over den verloftijd uit te blijven, waarop artikel 3 bepaald, opsluiting van drie tot acht dagen in de strafkamer, naar gelang der omstandigheden van hem die zich voor de eerste maal aan de misdrijven onder Lt. B vermeld schuldig maakt,

Wordt besloten:

Aan de Permanente Commissie voor te stelle zoo als geschied bij dezen, om Simon Schoen voor eenen onbepaalden tijd over te plaatse onder de enkele personen van het 2e Gesticht, en wel tot tijd en wijle hij een uitzigt op een middel van bestaan zal bekomen hebben, om als dan ontslagen te kunnen worden.

De door deze desertie veroorzaakte kosten ad f 7,50 voor premie en terug brengen, zal op de rekening van zijnen vader overgeschreven worden.

Aan Simon Schoen wordt het besluit van den Raad medegedeeld waarna hij voorloopig naar het 2e Gesticht is overgebragt, om eene herhaalde desertie voor te komen.

De Raad wordt gesloten.

(was getekend) C. Rensing, president
Leden: A. Textor, G. Kuipers, B. Dikland, S. Hunia
J. F. Morriën, Secretaris

Voor Extract Conform
De Secretaris
J. F. Morriën


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, bij post van 17 september 1850 N8, invnr 679

Notities bij het zittingsverslag