Kolonisten gezinnen - Veenhuizen-1

Extract uit de Notulen van het verhandelde in den Raad van Tucht voor Arbeiders huisgezinnen
Zitting van den 25 Mei 1852


Present
C. W. Rensing, Presdt
Leden van den Raad: A. Textor, G. Kuipers, B. W. Dikland, R. S. Hunia
J. F. Morriën, secrt

De Raad te zaâm geroepen zijnde wordt door den Voorzitter geopend.

Wordt voorgenomen de desertie van Gerrit Broodbakker (N 294 Bis), zoon uit het  hulpbehoevende huisgezin van dien naam, die op den 3 Mei jl. het gesticht heeft verlaten en op den 23 Mei daar aanvolgende, uit eigen beweging in het zelve is terug gekeerd.
Hij was in het bezit van een bewijs van den Burgemeester van Schokland alwaar hij armlastig is, waar in deze hem vergunde met verlof te mogen gaan, doch de plaatselijke Directeur heeft in kennisse van den Heer Directeur der Koloniën, dit verlof geweigerd, op grond, dat de Koloniale werkzaamheden als ook het huisgezin zijner ouders, zijne afwezigheid niet gedoogden.

Gezien Art 4 sub 2 van het reglement van Tucht voor Arbeiders huisgezinnen

Wordt besloten

De jongeling Gerrit Broodbakker te straffen met opsluiting in de strafkamer voor den tijd van 8 dagen, om den anderen dag te water en brood.

De Raad wordt gesloten.

Aldus opgemaakt op datum als in hoofd dezes vermeld en onderteekend door
(was get) C. W. Rensing President
Leden van den Raad: A. Textor, G. Kuipers, B. W. Dikland, R. S. Hunia
J. F. Morriën, secretaris

voor copie conform
De Secretaris
J. F. Morriën


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, bij post van 22 juni 1852 N2, invnr 728

Notities bij het zittingsverslag