Kolonisten gezinnen - Veenhuizen-1

Extract uit de Notulen van het verhandelde in de Raad van Tucht voor huisgezinnen bij het 1e gesticht te Veenhuizen
Zitting van de 16 Januarij 1853


Present
C. W. Rensing, Prest
Leden van den Raad: A. Textor, L. Heidema, B. W. Dikland, R. S. Hunia
J. F. Morriën, secretaris

De Raad vergadert zijnde, wordt door den Voorzitter geopend.

Wordt voorgenomen een twist tusschen het Veterane huisgezin van A. Wage en het gewoone kolonisten huisgezin met name A. Pennink, uit hunne kinderen voortgesproten.

Bij onderzoek is het gebleken, dat door opgenoemden, zoo wel door de mannen als hunne vrouwen, onderling is gescholden en verwijtingen zijn gedaan, waar door beiden schuldig zijn.

Volgens het reglement van Tucht voor de huisgezinnen, zoude deze beide gezinnen in de termen vallen van opsluiting in de strafkamer voor den tijd van 3 tot 8 dagen.

Overwegende echter dat Wage, die als portier aan de voorpoort dienst doet, door zulk een straf zijn ontzag bij de bevolking zoude verliezen.

Is goed gevonden en verstaan:

De beide hoofden van meergenoemde huisgezinnen voor de Raad van Tucht te doen verschijnen, en hun serieusselijk onder den aandacht te brengen, dat zij zich voortaan voor dergelijke rustverstoringen zullen te wachten hebben, en dat, wanneer er wederom iets van dien aard tusschen hun mogt voorvallen, Wage onmidlijk als portier zal ontslagen, en eene overplaatsing naar een der andere gestichten, ja mogelijk naar de Ommerschans, van het huisgezin van Pennink zal voorgedragen worden.

Overeenkomstig dit gevoelen van de leden van den Raad is gehandeld, en hier mede is de zaak, voor dit maal, als afgedaan bechouwd.

De Raad wordt gesloten.

Aldus gedaan op datum als in het hoofd dezes gemeld.
De President en Leden
(wgt) C. W. Rensing, President
Leden van den Raad: A. Textor, L. Heidema, B. W. Dikland, R. S. Hunia
J. F. Morriën, secretaris

voor copie conform
De secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, bij post van 28 februari 1853 N8, invnr 745

Notities bij het zittingsverslag