Raad van Policie en Tucht voor de arbeidershuisgezinnen bij het 3e gesticht te Veenhuizen

op den 30e November 1854


Alle leden zijn tegenwoordig.

Wordt voorgeroepen: de arbeiderskolonist J. Kamstra welke zich schuldig heeft gemaakt aan het inkopen van Koloniale kleeding en het wederverkopen van dezelve, buiten de Kolonie, in welk bedrijf hij is aangehouden door een veldwachter.

De president brengt hem het  hoogst misdadige van zijne handelinge onder het oog, waartegen hij geene verschoonende reden kan inbrengen.

De Raad, in overweging nemende dat het naar alle vermoeden niet de 1e maal is dat Kamstra zich aan gemeld misdrijf heeft schuldig gemaakt en gezien hebbende het Reglement van Policie en Tucht, Artikel 2, litt.e en Artikel 3, paragraaf 3 houdende  strafbepaling op het misdrijf:
Ontvreemding en verkoop of verpanding van een anders goed, hetzij van medeKolonisten of van de Maatschappij,

besluit

met eenparige stemmen om:

Kamstra, voornoemd, den straf op te leggen van overplaatsing met zijn gezin naar de strafkolonie te Ommerschans voor eene onbepaalde tijd, waarop de goedkeuring van de Permanente Commissie zal worden ingewacht.

Kamstra, voornoemd, binnengeroepen zijnde, deelt de President aan hem zijn verkregen vonnis mede.

De Raad gaat hierna uiteen.

De President, B. Drijber;
T. Postma;
L. Bandring;
J. Net;
T. Kalwij;
J.J. Looije;
J. Visscher, secretaris

Bijlage: Besluit permanente commissie 19-12-1854


De Permanente Commissie der Maatschappij van Weldadigheid,
gelezen den brief van den Directeur der Kolonien 9 dezer N3372 en de daarbij ingezonden Processen-Verbaal van de Raden van Tucht bij de Gestichten te Ommerschans en Veenhuizen over de maand November ll.

Besluit:

Te bekrachtigen de verwijzing voor een onbepaalden tijd naar de strafkolonie Ommerschans van den hulpbehoeftigen kolonist J. Kiesling N462 bis (niet 322) en van de als strafkolonist te Veenhuizen gevestigde gewone Kolonist J. Kamstra met zijn huisgezin.

Afschrift dezes zal worden gezonden aan den Directeur der Kolonien ter uitvoering.
De Permanente Commissie.

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, bij post van 19 december 1854 N3, invnr 794

Notities bij het zittingsverslag