Kolonisten gezinnen - Veenhuizen-1

Extract uit de Notulen van het verhandelde in de Raad van Tucht voor Arbeiders huisgezinnen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen
Zitting van den 27 Julij 1855


Present
C. W. Rensing, president
Leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, B. W. Dikland, R. S. Hunia
J. F. Morriën, secr

De Raad te zamen geroepen zijnde, wordt door den voorzitter geopend.

Worden voorgenomen

1e de Kolonisten dochter Cornelia van der Wal, op eene aanklagt door den Kolonist Morel, hebbende zij zijne kinderen uitgescholden en geslagen

2e de Kolonisten dochter Geziena Catharina Smies, ontvreemd ¼ kop aardappelen welke hoeveelheid zij door het uittrekken van struiken aardappelen op het land heeft verkregen.

Gehoord ieder in het bijzonder, die geene verschoonbare redenen kunnen inbrengen.

Gezien artikel 3 Lit: L & E van het reglement van Tucht voor de huisgezinnen

Wordt besloten

De beide bovengenoemde Kolonisten dochters te straffen met opsluiting in de strafkamer gedurende de tijd van 4 dagen.

De uitspraak van de Raad wordt beide bekend gemaakt.

Aldus opgemaakt op datum als in het hoofd dezes vermeld, en onderteekend door
C. W. Rensing, president
Leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, B. W. Dikland, R. S. Hunia
& J. F. Morriën, secretaris

Voor Copie Conform
De Secretaris
J. F. MorriënBRON:
Drents Archief, toegang 0186, bij post van 11 september 1855 N5, invnr 813

Notities bij het zittingsverslag