Kolonisten gezinnen - Veenhuizen-1

Extract uit de Notulen van het verhandelde in de raad van Tucht voor Arbeiders huisgezinnen aan het 1e Gesticht te Veenhuizen
Zitting van den 9e Augustus 1856


Present
C. W. Rensing, Presdt
Leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, B. W. Dikland, R. S. Hunia
J. F. Morriën, secretaris

De raad bij één geroepen zijnde waren alle leden tegenwoordig.

Worden voorgenomen:

De arbeiders kolonisten Zonen
Dirk Rietbergen
en Liepman Simon Spier
beide wegens het mishandelen van een weesjongen op het land, die zij in eene moddersloot hebben geworpen.

Zij worden door den raad werkelijk schuldig bevonden.

Gezien Art 3, Litt C. van het reglement van Tucht voor Huisgezinnen

Wordt besloten:

hun  ieder met 4 dagen opsluiting in de strafkamer te straffen, welk vonnis hun bekend gemaakt wordt.

Niets meer te behandelen zijnde sluit de president de vergadering

Aldus opgemaakt op datum als in hoofd dezes vermeld en onderteekend door
(wgt) C. W. Rensing, President
Leden van de Raad: G. J. Hendriks, W. Heidema, B. W. Dikland, R. S. Hunia
J. F. Morriën, secretaris

voor Copie Conform
De Secretaris
J. F. Morrien


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, bij post van 23 september 1856 N5, invnr 843

Notities bij het zittingsverslag