Bedelaars bij het tweede gesticht Veenhuizen

Zitting van 5 mei 1830


Op heden den 5 Mei 1830 word bij het 2e Etablissement te Veenhuizen door den Heer S: B: Drijber de raad van tugt belegd, bestaande in den President voornoemd, den Onder Direkteur binnen, den Onder Direkteur der fabriekmatige arbeid, zijnde den Onder Direkteur buiten door ongesteldheid absent, voorts de zaalopzieners van Eck en Unverzagt,
om te onderzoeken en te vonnissen over zaken betrekkelijk een ingekomen Proces Verbaal van den zaalopziener Nieuwenhuisen ten bezware opgemaakt van de Bedelaars kolonisten Jacobus Stassen en Hendrik Karnebeek, hebbende beide zixh schuldig gemaakt aan Desertie, den eerst genoemde wel voor de tweede maal.

De beschuldigden J: Stassen en H: Karnebeek worden voor den Raad gebragt.-

Het Proces Verbaal word door den voorzitter voorgelezen

De voorzitter ondervraagt de waarheid van het Proces Verbaal aan de beschuldigden, welke Een parig verklaren zich aan de genoemde Desertie te hebben schuldig gemaakt.-

De raad doet de beschuldigden buiten gaan

De voorzitter steld voor op grond van art: 11 van het Reglement van tugt, ten gevolge bewezen gepleegde Desertie van de kolonisten J: Stassen en H: Karnebeek, aan eerst genoemde de Straf toe te wijzen van 14 dagen provoost arrest met opsluiting in Boeyen de drie eerste en drie laatste dagen te water & Brood, en laatstgenoemde, uit hoofde van Blindheid,de straf van zes dagen provoost arrest,
kunnende den kolonist J: Stassen beschouwd worden als den verleider van den kolonist H: Karnebeek,
beide straffen gepaard gaande met het dragen van een deserteurspak voor den tijd van zes maanden, welke straffen men als dan zal beginnen ten uitvoer te brengen op heden den 5 Mei 1830.-

De overige leden stemmen in de Starfbepaling van den voorzitter overeen, waarop de beschuldigden worden binnen gelaten en hen het opgelegde vonnis voorgelezen.

Aldus opgemaakt door den raad van tugt ten jare en dage omschreven
S: B: Drijber
J: Kluvers
L: ten Broek??
J: D: Unverzagt

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1620


Notities bij het zittingsverslag