Bedelaars bij het tweede gesticht Veenhuizen

Zitting van 19 augustus 1830 - a


Vonnis

Heden op den Negentiende Augustus Een duizend Agthonderd en Dertig word bij het 2e Etablissement  te Veenhuizen door den Heer S. B. Drijber de Raad van Tugt belegd, bestaande in den President voornoemd, den Onder Directeur binnen, den Onder Directeur Buiten, zijnde den Onder Directeur der Fabriekmatige arbeid absent, voorts de Zaalopzieners van Eck en Buck,
om te onderzoeken en vonnissen over zaken betrekkelijk een ingekomen Proces-verbaal van den Zaalopziener Nieuwenhuizen ten bezware opgemaakt van den Bedelaars Kolonist Klaas Verhoef hebbende zich schuldig gemaakt aan Desertie, door dien genoemde Kolonist zich Zonder verlof buiten de Lemieten van de Kolonie heeft begeven, en door den Veldwachter der Gemeente Norg als Deserteur is terug gebragt.

De beschuldigde Klaas Verhoef wordt voor den Raad gebragt.

Het Proces-verbaal word door den Voorzitter voorgelezen.

De voorzitter ondervraagd de waarheid van het Proces-verbaal aan den Bedelaars Kolonist Klaas Verhoef welke verklaard zich wel buiten de Kolonie te hebben begeven, doch met geen ander oogmerk, dan om een touw, het welk hij voor langen tijd verloren had, weder op te zoeken, waarop de Veldwagter der Gemeente Norg hem had gevonden en terug gebragt.

De Raad doet de Beschuldigde buiten gaan.

De voorzitter steld voor op grond van art: 11, van het Reglement van Tugt, ten gevolge bewezen gepleegde Misdaad, welke men als Desertie moet beschouwen, aan den Bedelaars Kolonist Klaas Verhoef de straf toe te wijzen van zes dagen Prevoost arrest.

De overige Leden stemmen in de Strafbepaling van den voorzitter over een, zullende men genoemde straffen ten uitvoer  beginnen te brengen op heden den 19 Augustus 1830.

De Beschuldigde word binnen gelaten en hem het Vonnis voorgelezen.

Aldus opgemaakt door den Raad van Tugt, ten dage en Jare voorschreven.
S. B. Drijber
J. Kluvers
L.N. Bandering
Van Eck
Buck
van Marle, secretaris

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1620


Notities bij het zittingsverslag