Bedelaars bij het tweede gesticht Veenhuizen

De Raad van Tugt belegd op heden den 28/9(?)e October 1830 door den WelEd.Heer President S. B. Drijber


Art:1
Aanwezig den President voornoemd, den Onder directeur J.Kluvers, de Zaalopzieners van Eck en Klaver, zijnde den Onder directeur der fabriekmatige arbeid en den Onder directeur buiten niet aanwezig.

Art:2
Wordt onderzogt en gevonnist in zake betrekkelijk ingekomen Proces Verbaal van den Zaalopziener J: D: Unverzagt ten bezware opgemaakt van den Bedelaars Kolonist Gideon Ambos, als hebbende zich schuldig gemaakt aan brutaliteit tegen den Adjunkt Direkteur S: B: Drijber gepaart met dronkenschap.

Art: 3
De beschuldigde wordt voor den Raad gebragt en het Proces Verbaal aan hem door den Voorzitter voorgelezen.

Art: 4
De Voorzitter ondervraagt de waarheid van het Proces Verbaal aan voormelde Bedelaars Kolonist, welke verklaart zich aan bovengemelde misdaad schuldig te hebben gemaakt, waarop de Raad de beschuldigde doet buitengaan.

Art: 5

De voorzitter steld voor op grond van Artikel 9 van het Reglement van Tugt ten gevolge bewezen en gepleegde misdaad aan den Bedelaars Kolonist Gideon Ambos de straf op te leggen van 4 dagen Provoost Arrest.

Art: 6
De overige Leden stemmen in de strafbepaling van den Voorzitter overeen, zullende men op heden de genoemde straf beginnen ten uitvoer te brengen.

Aldus opgemaakt door den Raad van Tugt  ten dage en Jare voorschreven.
S.B.Drijber
J: Kluvers
van Eck
Klaver
de secretaris F.H.Krieger

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1620

Notities bij het zittingsverslag