Bedelaars bij het tweede gesticht Veenhuizen

Bevindt zich abusievelijk in invnr 1622

De Raad van Tugt belegd op heden den Achttienden februarij des Jaars 1800 Een en Dertig door den WelEdele Heer S. B. Drijber als President


De Raad van Tugt belegd op heden den Achttienden februarij des Jaars 1800 Een en Dertig door den WelEdele Heer S. B. Drijber als President.
Aanwezig de President voornoemd, de Onder Directeurs J. Kluvers, L. Neijenbandering en de Zaalopzieners Buck en Unverzagt om te onderzoeken en te vonnissen in zake betrekkelijk ingekomen Processen Verbaal van den Zaalopziener van Eck

als

Een van den 16e December JL inhoudende de aanklagt tegen de Bedelaars Kolonist S. P. J. Walraven als hebbende zich op den 10e October JL van de Kolonie  verwijdert en alzoo aan desertie schuldig gemaakt, waarvan zij op den 15e December daar aan volgende is terug gebracht, doch daar zij bij hare terug komst zich ziek bevond en als toen dadelijk in de ziekenzaal is verpleegd geworden, zoo heeft men haar niet vroeger voor de Raad kunnen doen compareeren.

Voor de Raad gebracht zijnde wordt haar gevraagd of zij zich heeft schuldig gemaakt aan het geen tegen haar in voormeld Proces Verbaal word te lasten gelegd; waarop zij dadelijk bekende, zich met oogmerk van de Kolonie te hebben verwijdert van te deserteren el wel te gaan naar Rotterdam alwaar haar moeder woonachtig is.

Als toen is de Raad overgegaan tot onderzoek van het tweede Proces Verbaal van voormelden Zaalopziener dd 16 februarij JL inhoudende aanklagt tegen de Bedelaars Kolonisten ? Smit en G. Boom als hebbende zich schuldig gemaakt aan het verkoopen van Koloniale Kleeding stukken toebehoorende aan eerstgemelde.

Almede voor de Raad gebracht zijnde hebben zij bekend zich aan die misdaad te hebben schuldig gemaakt.

De Raad doet de beschuldigden buiten gaan.

Op grond van Art 11 van het tucht Reglement, wordt door den President voorgestelt om de Bedelaars Koloniste S. P. J. Walraven de straf op te leggen van 10 dagen provoost arrest,

en:

Op grond van Art 13 van voornoemd Reglement de Bedelaars Kolonisten ? Smit en G. Boom te straffen met 3 dagen provoost arrest om den anderen dag gesloten.

De Raad stemt met het voorgestelde van den President overeen waarop de voormelde Bedelaars Kolonisten worden binnen geroepen; meteen derzelven vonnissen worden voorgelezen om eindelijk daarna hunne opgelegde straffen te ondergaan.

Aldus opgemaakt door de Raad van Tucht op Dag, Maand en Jaar als boven
De President en verdere Leden
S. B. Drijber
J. Kluvers
L. NBandering
E. Buck
J. D. Unverzagt
Krieger secretaris

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1622


Notities bij het zittingsverslag