Bedelaars bij het tweede gesticht Veenhuizen

De Raad van Tucht belegd op heden den 26 Maart des Jaars 1800 Een en Dertig door den WelEdelen Heer J. Kluvers als Fungerend President


Aanwezig den Onder Directeur J.Kluvers, L.Neyenbandering, de Zaalopzieners van Eck en Klaver om onderzoek te doen en te vonnissen ter zake van twee ingekomen Processen Verbaal van den Zaalopziener Buck als

1e: een van den 19e Maart JL opgemaakt ten bezwaren van de Bedelaars Koloniste J.H. Molenaar als hebbende zij zich schuldig gemaakt aan het verkoopen van een………? doek, gepaard met verregaande Brutaliteit tegen hare Superieuren

2e: Een van den 25e Maart JL opgemaakt tegen de Bedelaars Koloniste Petronella Meggel als hebbende zij zich op dien datum des namiddags ten 1 ½ uur schuldig gemaakt aan het ontvreemden van een bedrag??? Koloniaal geld uit de Winkel van het 2e Gesticht en wel door middel van het Schuif van het winkelraam open te maken, met het bovenlijf over den Toonbank te leggen en hetzelve alzoo uit de lade te nemen, waarop de Dochter van den Winkelhouder met name Anthonia Henning(?) eenige beweging aan voormelde Toonbank hoorende, naar voormelde Petronella Meggel  toesnelt en hare hand grijpende hierdoor uit dezelve ontvalt eenig Koloniale Munt ter waarde van f 5 -35.

Deze beide Bedelaars Kolonisten alzoo zich gedragen? hebbende  en hetwelk  strijdig is met Artikel 13 van het Tucht Reglement, zoo worden dezelve voor de Raad gebragt.

De Raad ondervraagt de zelve naar de Waarheid van het geen in de Processen Verbaal wordt aangevoerd.

Waarop zij bekennen zich aan voormelde misdaad te hebben schuldig gemaakt.

Den Raad doet de Beschuldigden buiten gaan om te kunnen overwegen welke straffen hun wegens het Reglement moet worden opgelegd.

De Raad neemt alzoo het Besluit voormelde Bedelaars Kolonisten de straf op te leggen als

Helena Molenaar  met 7 dagen Provoost Arrest en Petronella Meggel met 8 dagen Provoost Arrest om den anderen dag te water en te Brood en gesloten.

Voormelde gevonnisden worden binnen gebragt, hun de straf voorgelezen en ten uitvoer gebragt, waarmee de Zitting van den Raad wordt gehouden voor geeindigd.

Aldus gedaan op dag, Maand en Jaar als boven.

De fungerende President en Leden
J. Kluvers
L. Neyenbandering
D.Klaver
van Eck
Krieger jun. secretaris

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1620

Notities bij het zittingsverslag