Bedelaars bij het tweede gesticht Veenhuizen

De Raad van Tucht belegd op heden den 19e Mey Des Jaars 1800 Een en dertig door den WelEdele Heer S: B: Drijber als President


Aanwezig de volgende Leden als den Onder direkteur J: Kluvers en L: ten Broeke en de Zaalopzieners Unverzagt en Briek om te onderzoeken en te vonnissen ter zake betrekkelijk ingekomen Processen Verbaal van den Zaalopziener Muller als

1e: aangaande Franciscus Dammers als hebbende zich op den 21 April schuldig gemaakt aan desertie of ontvlugting voor de 3e maal gepaard gaande met het openbreeken der Politiezaal met behulp van zijnen medemakker Hendrik Kneppel de welke de morgen van dien zelfden dag met hem de Politiezaal is uitgebroken en ontvlugt, doch niet Weder teruggekomen noch terug gebragt is –

2e: aangaande Frederik Nauman hebbende zich op den 19e Mey schuldig gemaakt aan het ontvreemden of verkopen van Een Kussen Sloop en andere Kleeding Stukken.

Daar Fr. Dammers zich aan overtreding van Art: 11 en F. Nauman aan dat van Art:12 heeft schuldig gemaakt, Zoo worden beide voor de Raad gebracht.-

De Raad ondervraagt voormelde Bedelaars Kolonisten of zij zich zoo als in voormeld Proces Verbaal worde gemeld hebben schuldig gemaakt aan het overtreden van die misdaad.

Hierop hebben zij geantwoord van Ja.

De Raad doet de beschuldigden buiten gaan.

De president stelt voor op grond van Art 11 en 13 van het Tucht Reglement voormelde Dammers de straf met 40 Rietslagen 14 dagen provoost arrest en om den anderen dag gesloten in boeyen, benevens het dragen van het onderscheidend pak als Deserteur gedurende den tijd bij het Besluit der Permanente Kommissie vastgesteld. En F. Nauman de straf op te leggen van acht dagen Provoost arrest.

De Raad stemt volkomen met het gevoelen van de President overeen en wordt door dezelve goedgekeurd.

De gevonnisden worden binnengeroepen hun derzelver Vonnis voorgelezen, waarna de Raad wordt gehouden voor geeindigd.

Aldus opgemaakt op dag, maand en Jaar als boven

De President en Leden
S: B: Drijber
L: ten Broeke
J: Kluvers
J:D: Unverzagt
Buck
F.H. Krieger, secretaris

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1620

Notities bij het zittingsverslag