Bedelaars bij het tweede gesticht Veenhuizen

De Raad van Tugt belegd op heden den 20 Juny des Jaars 1800 Een en dertig door den WEdele Heer S. B. Drijber als president


Aan wezig den OnderDirecteur L. Neyenbandering, J. Kluvers en L. ten Broeke en De Zaalopzieners Buck en Unverzagt om te onderzoeken en te Vonnissen in Zake betrekkelijk ingekomen Processen Verbaal als

1e: van den Zaalopziener van Eck in 17 en 20 Juny opgemaakt tegen de Bedelaars Kolonisten Paillet en Schokkenbroek welke zich schuldig hebben gemaakt aan het doden van een EendVogel toebehoorende aan den WelEerwaarde Heer Predikant Heerspink.-

En de Bedelaars Kolonist A. van Maurik welke zich op de 16 dezer mede heeft schuldig gemaakt aan het ontvreemden van meel toebehoorende aan de Maatschappij van Weldadigheid.

2e: van den Zalopziener Kloppenburg opgemaakt tegen de Bedelaars Kolonist H. Snip als hebbende zich op een vergaande wijze schuldig gemaakt van het verkopen en misbruiken van Koloniale goederen

en daar alle deze misdaden strijdig zijn met Artikel 13 van het ’t Tucht Reglement alhier in gebruik Zoo worden voormelde Bedelaars Kolonisten voor de Raad gebragt.

De President ondervraagt voormelde Bedelaars Kolonisten of zij zich aan voormelde misdaden hebben schuldig gemaakt, waarop zij zulks hebben bekend, en ook ten volle bewezen is.

De Raad doet de beschuldigde buiten gaan, de President steld voor op grond van Art: 13 dezelve de navolgende straffen op te leggen, hetwelk vervolgens door de Raad wordt goedgekeurd.

De voormelde Bedelaars Kolonisten worden weder om binnen geroepen en hun derzelver vonnissen voorgelezen hetwelk bestaat in de navolgende straffen als de Bedelaars Kolonisten van Maurik, Schokkenbroek en Paillet te straffen met 14 dagen provoost arrest om den anderen dag gesloten in boejen en de Bedelaars Kolonist H. Snip met 14 dagen provoost arrest.-

Waarmeden de Raad wordt gehouden voor geeindigd

Aldus opgemaakt op dag, maand en Jaar als boven
S.B. Drijber
J. Kluvers
L. Neyenbandering
L. ten Broeke
Buck
J.D. Unverzagt
F H Krieger, secretaris

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1620

Notities bij het zittingsverslag