Bedelaars bij het tweede gesticht Veenhuizen

De Raad van Tucht belegd op heden den 11e July des Jaars 1800 Een en dertig door den WelEedele Heer S.B. Drijber als President


Aanwezig zijn de onderdirecteurs L. Neyenbandering, J. Kluvers en L: ten Broeke en de Zaalopzieners Unverzagt en van Eck om te onderzoeken en te vonnissen in zaken betrekkelijk ingekomen Proces Verbaal van den Zaalopziener Muller, opgemaakt ten bezwaren van den Binnen Kolonist Pieter Lutaauw, wordende aangeklaagd op den 8 July JL door den onder Brigadier Evert Rubach als hebbende zich schuldig gemaakt aan Dronkenschap gepaard gaande met Brutaliteit en wel bij gelegenheid dat voormelde onderBrigadier door den WelEdele Heer Adjunkt Direkteur S. B. Drijber gelast was voornoemde Pieter Lutauw op te zoeken en buiten het gestigt te brengen, heeft hij de onderBrigadier voornoemd met grove en slechte uitdrukkingen bejegend, niettegenstaande hij hem door behoorlijke vermaningen heeft trachten meden te krijgen of met de woorden ik wil niet mede gaan of zij moeten mij met een kruiwagen laten halen, gepaard gaande met schelden op den Adjunkt Direkteur en de geheele Direktie in presentie van den Veldwagter LeBruin en dit zelfs bij herhaling.

Daar zulks strijdig is tegen Art. 9 en 10 van ons Tucht Reglement alhier in gebruik Zoo wordt voormelde Pieter Lutauw voor de Raad gebracht.

De President vraagt hem of hij zich aan deze misdaad heeft schuldig gemaakt, het welk hij beantwoord Zeggende hetzelve in Dronkenschap te hebben gedaan buiten Zijn Weten.

De Raad doet de beschuldigde buiten gaan, ten einde tot de strafbepaling over te gaan.

Zulks besloten zijnde, Zoo wordt dezelve wederom binnen gelaten, en hem kenbaar gemaakt wat de Raad besloten heeft, de Binnen Kolonist Pieter Latauw de straf op te leggen van 8 dagen Provoost arrest.

Waarmeden de Raad wordt gehouden voor geeindigt.

Aldus opgemaakt op dag, maand en Jaar als boven

De President en Leden
S.B. Drijber
L. Neyenbandering
J. Kluvers
L. ten Broeke
J.D. Unverzagt
van Eck
Krieger, secretaris

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1620

Notities bij het zittingsverslag