Bedelaars bij het tweede gesticht Veenhuizen

De Raad van Tugt belegd op heden den 1 Augustus 1831 door den WelEdele Heer S.B. Drijber als President


Aanwezig de Heeren Onderdirecteurs L. Neyenbandering, J. Kluvers en L. ten Broeken en de Zaalopzieners Buck en Unverzagt om te onderzoeken en te vonnissen in zake betrekkelijk ingekomen Processen Verbaal van den Zaalopziener Muller als

1e: opgemaakt ten bezwaren van den Bedelaars Kolonist Leendert Bouwman, als hebbende zich op den 27 July JL schuldig gemaakt aan het ontvreemden van twee Stukken Touw, toebehoorende aan de Maatschappij, en daar zulks strijdig is tegen artikel 13 van het Tucht Reglement alhier in gebruik Zoo wordt voormelde Bedelaars Kolonist voor de Raad gebragt, alsmede de Bedelaars Kolonist A. Sluiting van wien hij hetzelve zegt gekregen te hebben

2e: opgemaakt ten bezwaren van de Bedelaars Kolonisten Adolf Wolf en Eleazer Liebman Kloot als hebbende zich op den 20(?) July JL des namiddags te 4 uur schuldig gemaakt aan desertie of ontvlugting en eerstgemelde voor de tweede maal, en daar zulks strijdig is tegen Art: 11 van het Tucht Reglement voorschreven, Zoo worden dezelve almede ter verantwoording hiervan voor de Raad gebragt.

De President hun voormelde Processen Verbaal voorgelezen hebbende,  Zoo worden voormelde Bedelaars Kolonisten gevraagd of zij zich aan die misdaden schuldig gevoelen.

De Raad zulks onderzocht hebbende is genoegzaam overtuigd dat bovenstaande Misdaden ingevolge Processen Verbaal bedreven zijn.

De Raad doet de beschuldigden buiten gaan ten einde tot de strafbepaling over te gaan.

Zulks bepaald zijnde, worden dezelve wederom binnen gelaten ten einde hun vonnis aan te hooren, hetwelk bepaald is, wat de Bedelaars Kolonist A.Wolf betreft te straffen met 12 dagen Provoost Arrest en de Bed. Kolonist E.L.Kloot voor 8 dagen om den anderen dag in boeyen en de Bedelaars Kolonisten Sluiting en Bouwman ieder met drie dagen Provoost Arrest.

Waarmee de Raad wordt gehouden voor geeindigd.

Gedaan te Veenhuizen op Maand dag en Jaar als boven
S.B. Drijber
L. Neyenbandering
J. Kluvers
L. ten Broeke
Buck
J.D. Unverzagt
J.F. Krieger, secretaris

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1620

Notities bij het zittingsverslag