Bedelaars bij het tweede gesticht Veenhuizen

De Raad van Tucht belegd op heden den 10 September des Jaars 1800 twee en dertig door den heer Adjynct-Directeur A. de Geus als President


Zijn gecompareerd des avonds te zes uren de navolgende Leden:
De President voornoemd
De Onderdirecteur J. Krieger
De zaalopzieners Schagen en Kloppenburg

De President verklaard de vergadering voor geopend.

Wordt aan de Raad voorgelegd een Proces-verbaal van den zaalopziener Buck inhoudende aanklagt tegen J. van der Kolk als hebbende zich schuldig gemaakt aan het verkoopen van hare kledingstukken bestaande in een hemd, jak, doek en muts.

Zulks strijdig zijnde met Artikel 13 van het Tuchtreglement, zoo wordt zij voor deeze overtreding voor de Raad gebragt.

Bovenvermelde Proces-verbaal aan haar voorgelezen zijnde, zoo wordt zij gevraagd of zulks overeenkomstig de waarheid is.

Waarop zij heeft geantwoord, bovenstaande goederen te hebben verkocht, en wel aan Kolonisten, welke reeds met ontslag vertrokken zijn en het jak aan J.P. Pruiksma welke dan hierover ondervraagd en zulks heeft ontkend en daar er hieromtrent ook geene getuigen te vinden zijn, zoo is deze zaak hiermede geëindigd.

Gezien Artikel 13, ontvreemding of verpanding van Koloniale goederen of van mede Kolonisten, zal worden gestraft met opsluiting en boeijen van drie tot veertien dagen naar gelang der omstandigheden desnoods te water en te brood om den anderen dag en bij herhaling van een dier misdrijven, altijd met veertien dagen opsluiting en boeijen, de drie eerste, en de drie laatste te water en brood.

Overwegende dat de Kolonist J. van der Kolk zich heeft schuldig gemaakt aan het verkoopen van Koloniale kleedingstukken haar toebehoorende, zoo wordt zij ingevolge bovenstaand Artikel door de Raad van Tucht gestraft met 10 dagen Provoost arrest om den anderen dag te water en brood en gesloten.

Aldus opgemaakt ten dage en Jare voornoemd,
Ads de Geus
J.F. Krieger
A.B. Schaghen
Kloppenburg

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1620

Notities bij het zittingsverslag