Bedelaars bij het tweede gesticht Veenhuizen

Raad van Politie en Tucht bij het 2e Gesticht Veenhuizen den 12e Mei 1834


Tegenwoordig zijn de Leden
C. Hulst adjunct Directeur President
Leden:
J. Kluvers
L. Neyenbandering
Mulder
Gustavus

Gelezen het Proces Verbaal door den Zaalopziener J.D. Unverzagt ingediend houdende beschuldiging van den Bedelaars Kolonist Johannes Scheen wegens diefstal in kontanten groot fl. 7,85 van zijnen mede Kolonist Albertus Groenewoud beide in een en dezelfde zaal verpleegd wordende.

Eerstgenoemde wordt binnen gelaten, willende eerst onder voorwending van het te hebben gevonden zich zoeken te verontschuldigen, doch na de eigenaar van het geld en de getuigenis van den mede Kolonist J. Manting in tegenwoordigheid van de beschuldigde gehoord hebbende wierdt de schuld uit zijne eigene redenen eens deels bewezen en anderdeels door dien hij reeds fl 3,60 van het gestolene had gerestitueerd met verzoek tevens dat zijne verkeerde handelwijze mogt verzwegen worden als zullende hij het overige mede bij paijementen vergoeden.

De beschuldigde wordt buiten de raad gelaten.

De Raad

Gelet op de volledige bewezene diefstal van den beschuldigde overwegende dat de straffen vervat in Artikel 13 van het Tucht Reglement op hem volledig kan worden toegepast als (inhoudende) “ontvreemding, verpanding van Koloniale Goederen of van mede Kolonisten ?? zal worden gestraft met opsluiting in boeyen van drie tot 14 dagen na gelang der omstandig heden des noods om den anderen dag te water en te brood.”

Veroordeeld den beschuldigden met 14 dagen provoost arrest om den anderen dag te water en te brood en de restitutie der nog ontvreemde gelden wekelijks met de helft van zijne oververdiensten af te betalen tot de gehele restitutie toe.

De beschuldigde wordt andermaal binnen gelaten het Proces Verbaal aan hem voorgelezen en aan de executie der opgelegde straf gevolg gegeven.

Aldus gedaan in den Raad op plaats, dag, maand en Jaar als boven.

Was getekend
C. Hulst
Kluvers
L. Neyenbandering
Mulder
Gustavus
Voor Extract Conform, de secretaris J. Kluvers

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1620

Notities bij het zittingsverslag