Bedelaars bij het tweede gesticht Veenhuizen

De raad van Policie en Tucht voor Bedelaars Kolonisten bij het 2: Gesticht te Veenhuizen, gehouden den 22 Julij 1834.


Extract

Tegenwoordig zijn de Leden
C.Hulst Adjunctdirecteur President
Leden:
J.Kluvers, J.M.Muller, C.Gustavus,  E. Rulach.
L.Neyenbandering afwezig

Gelezen het raport van den Zaalopziener E. Rulach inhoudende Ontvlugting en Weder terugbrenging van de Bedelaars Kolonisten P. Jager en H.J.Dijkhuis.

Voornoemde twee Kolonisten worden voor de Raad gebragt, gehoord en de redenen van hunne desertie afgevraagd, hierop geene verschonende redenen kunnende voorbrengen, worden de meergemelde kolonisten weder buiten den Raad gelaten.

De Raad

Gelet op de onvoldoende redenen die hun genoopt hebben om zich aan desertie schuldig te maken.

Overwegend dat die desertie blotelijks uit eigen willekeur is gepleegd geworden.

In aanmerking nemende dat zij almeede eenige Kleedingstukken van hunne mede Kolonisten hadden geleend onder bedrieglijk voorwendsel, van meer proper ter Kerk te willen verschijnen.

Besluit met eenparigheid van stemmen de straffen op hun toe te passen vervat in Art 11, van het Tucht Reglement, eerste gedeelte, behelzende als volgt
“Hij die voor de eerste maal, ontvlugten wil en daarin worde verhinderd of ontvlugt en weder terug gebragt is, zal met opsluiting in boeijen tot tien dagen toe de twee eerste te water en Brood worden gestraft enz.”

Alzoo dan de straffen toe te passen van voor acht(?) dagen provoost arrest de twee eerste te Water en brood benevens het dragen voor den tijd van drie maanden een schandpak, en de vergoeding van de gemaakte onkosten bij de Achterhaling, Opsporing, Arrestering en terug brenging door twee veldwagters vanaf voor de Stad Groningen.

De Zaalopziener E. Rulach onder wiens opzigt de beschuldigden behoren, wordt gelast de voormelde straffen ter Executie te brengen.

Aldus gedaan in den Raad op plaats, dag, Maand en Jaar als boven.-

Was getekend,
C. Hulst
J. Kluvers
J.M. Muller
C. Gustavus
E. Rulach
Voor Extract Conform, de secretaris J. Kluvers

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1620

Notities bij het zittingsverslag