Bedelaars bij het derde gesticht Veenhuizen

Extract uit de Notulen van het verhandelde in de Raad van Tucht op den 7e December 1835


De Leeden zijn allen tegenwoordig en de Voorzitter opent de vergadering.

De persoon genaamd Slimmer hoofd van het aan dit Gesticht gevestigde bedelaars huisgezin van dien naam, is op zondag den 6e dezer omstreeks vier uuren in den morgenstond door den opziener J. Jagt (die daar toe expresselijk was uitgezonden) aangehouden geworden, op de weg naar de buurschap Een met een zak waar in gevonden wierd Een Kolonisten bedelaars buis een paar vrouwen Koussen, en een streng scheerlijn touw, met voornemen om deeze goederen te gaan verkoopen, zoo als hij reeds meermalen gedaan heeft, doch waar op men hem nimmer heeft kunnen betrappen.

De Kolonist Slimmer wordt ontboden en compareerd.

In de eerste oogenblikken zoekt hij zich door leugens te verontschuldigen, doch weldra kan hij zich niet meerder redden en bekent dat hij het buis van zekere kolonisten bedelaar van het 2e gesticht Bartels genaamd gekocht heeft voor 22 stuivers, dat de koussen van hem zelven waren, en dat hij het touw de Maatschappij ontvreemd had, waar toe hij als hangmat repareerder juist in de gelegenheid was.

De President houd eene woordenwisseling met Slimmer omtrend het schandelijke van zijn  misdrijf en beveelt daar na dat hij aftreed.-

Het gevoelen van ieder lid in het bijzonder wordt door den President gevraagt.
Eenparig wordt gestemd dat het huisgezin Slimmer wederom moet teruggeplaatst worden onder de enkele personen van het 2e gesticht, als waartoe zijl. oorspronkelijk behoren.-

De Voorzitter is mede van dit gevoelen.

Wordt besloten

Het Huisgezin van Slimmer terug te plaatsen naar het 2e gesticht onder de bevolking van de enkele personen onder approbatie nogthans van den Heer Directeur der Kolonien.-

De beklaagde wordt binnen geroepen en wordt zijn vonnis kenbaar gemaakt, waar na hij weder aftreed.-

De Raad wordt daar na gesloten.-

Aldus gedaan op dato als in het hoofd vermeld
De President en Leeden
Was getekend:
S. B. Drijber
C. W. Rensing
L. Nijenbandering
C. Blanke
C. Koens
Voor Extract Conform, De Secretaris, Haarman

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1622


Notities bij het zittingsverslag