Bedelaars bij het tweede gesticht Veenhuizen

Bevindt zich abusievelijk in invnr 1618

Raad voor Policie en Tucht voor bedelaars kolonisten te Veenhuizen den 19 July 1836


Tegenwoordig zijn de leden
C. Hulst, Adjunct Directeur President
J.M. Muller, zaalopziener
S. Kloppenburg, idem
J. Kluver, Onder directeur, secretaris

Zijnde den onder Directeur L. Neijenbandering door voldoende redenen absent gebleven.

Is ingekomen proces verbaal van den zaalopziener E. Rulach opgemaakt ten bezware van den kolonist F. Battinger(?) als hebbende zich schuldig gemaakt aan desertie in welker daartoe aangewende poging hij is verhinderd en gearresteerd geworden.

De beschuldigde wordt voor den raad gebracht en wordt hem door den President het ten zijne last opgemaakt Proces Verbaal voorgelezen, tegen welker bezwarene daad niet de minste redenen tot verschoning worden ingebracht.

Gezegde kolonist wordt weder buiten gelaten en gaat men over tot de strafbepalingen. De Raad gelet op de volledige verklaring van zijne voorgenomen desertie en de nietige ?? die ter verschoning zouden leiden-

Overwegende dat de straffen vervat in Art 11 van het Tucht reglement op de beschuldigden behoord te worden toegepast, luidende dat artikel als volgt

Hij die voor de eerste maal ontvlugten wil en daarin wordt verhinderd, of ontvlugt en weder terug gebragt, zal met opsluiting in boeijen tot tien dagen toe, de twee eerste te water en brood worden gestraft. Zullende al eens? ontvlugt geweest zijnden of die dit heimelijk hebben willen doen, na de ondergane straf niet minder dan vier maanden eene onderscheidene kleeding moeten dragen en in de descipline zaal worden geplaatst

In aanmerking nemende dat de desertie is geweest voor den eerste maal zonder mede nemen van goederen ?? of andere bezwarende omstandigheden

De Raad veroordeeld de kolonist F. Battinger tot tien dagen provoost arrest in boeijen en na de ondergane straf te dragen een schandpak voor den tijd van vier maanden.

De zaalopziener E. Rulach onder wier opzicht de beschuldigde gesteld is wordt gelast voor den richtige executie der straf.

Geene zaken meer ter behandeling aanhangig zijnde, wordt door den President de Raad gehouden voor gesloten.

Aldus gedaan in de Raad van Tucht op plaats, dag, maand en jaar als boven
Voor Extract Conform
De Secretaris J.Kluvers

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, zit per abuis in invnr 1618

Notities bij het zittingsverslag