Bedelaars bij het tweede gesticht Veenhuizen

Extract uit de Notulen van den Raad van tucht van Bedelaars Kolonisten te Veenhuizen Zitting van den 3e december 1840

Tegenwoordig zijn:

Engelbregt, Adjunct directeur President
Neijenbandring, Onderdirecteur
Hartman, de Waal, Zaalopzieners, leden
Ente, Onderdirecteur, secretaris

Wordt ter tafel gebracht proces verbaal van den zaalopziener Schilder houdende klagte tegen de bedelaar kolonist T.L. Hoff No 2635 als hebbende pogingen aangewend, om koloniale munt na te laten drukken.

Men laat de beschuldigde binnenkomen en het en het tegen hem ingebragt bezwaar voorlezen.

Hiertegen weet hij niets te zijner verschooning in te brengen, maar bekent zijn misdrijf.

Men laat hem buiten gaan om over de strafbepaling te kunnen handelen. In overweging nemende dat Art. 18 op de bedoelden kolonist behoord te worden toegepast en luidende als volgt:

Art. 18. Het maken of vervalschen van koloniaal geld zal worden gestraft met opsluiting van veertien dagen in boeijen om de andere dag te water en brood.

In aanmerking nemende dat op de vermelde kolonist hierin geen verschooning kan worden toegepast, weiderens (?) zijne gezegdens van dit nagedrukte geld aan zijne familie te willen zenden, als niet geldig beschouwt, en hij derhalve ingevolge het reglement vervat in opgemeld artikel behoord te worden gecorrigeerd

Zoo veroordeelt de raad de kolonist Hoff tot 14 dagen provoost arrest in boeijen, om de andere dag te water en brood.

De betrokken kolonist wordt andermaal binnengebragt en het tegen hem bepaalde voorgelezen; terwijl de zaalopziener onder wiens opzigt hij gesteld is wordt gelast de straf ter executie te brengen.

De president door rondvraging gebleken zijnde, dat er geen zaken meer te behandelen zijn, verklaart de raad voor te zijn geslooten. Aldus gedaan op plaats, dag, maand en jaar als boven is omschreven, en door de leden der raad ondertekend.

Engelbregt          
Neijenbandring          
Hartman
de Waal      
Ente

Voor extract conform,
de secretaris

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 238 de scans 152-153

Notities bij het zittingsverslag