Bedelaars bij het derde gesticht Veenhuizen

Vergadering van de Raad van Policie en Tucht voor Bedelaars Kolonisten bij het 3 Gesticht te Veenhuizen op den 7e November 1842


De Raad vergaderd zijnde wordt door den voorzitter geöpend.

Wordt voorgenomen de desertie van de Bedelaars Kolonisten R. Hietstra, J. J. van der Leeuw en P. F. Tamsma op heden met een transport van de Ommerschans teruggebragt.

De beschuldigde worden binnengeroepen, doch kunnen niets ter verontschuldiging inbrengen.

Gezien art 11 van het tuchtreglement voor Bedelaars Kolonisten, luidende als volgt;

“Hij die voor de eerste maal ontvlugten wil en daarin wordt gehindert of ontvlugt en weder terug gebragt is zal met opsluiting en boeijen tot tien dagen toe de twee eerste te water en brood, worden gestraft met medeneming van goederen buiten de aanhebbende kleeding of andere verzwarende omstandigheden, als ook ontvlugting voor de tweede maal  met opsluiting in boeijen gedurende Veertien dagen, waarvan de drie eerste en drie laatste te water en brood en met verzwarende omstandigheden  voor de tweede of volgende malen benevens meervoudige ontvlugting voor de derde en volgende malen met vijftien tot veertig rietjesslagen en opsluiting als voren, zullende al de ontvlugt geweest zijnde of die dit kennelijk hebben willen doen na de ondergane straf, voor tien dagen lang eene onderscheidene kleeding moeten dragen  en in de disciplinezaal worden geplaatst.”

Wordt besloten

De beschuldigde R. Hietstra en P. F. Tamsma te straffen met Veertien dagen provoost arrest in boeijen, waarvan de drie eerste en drie laatste dagen te Water en brood, en met 20 rietjesslagen, uit hoofde van desertie voor de derde maal, en J. J. van der Leeuw met Zes dagen provoost arrest als ontvlugting voor de eerste maal, terwijl alle drie na de ondergane straf eene onderscheidene kleeding voor den tijd van Vier maanden.

Aan de veroordeelden wordt hun vonnis kenbaar gemaakt, waarna de Raad wordt gesloten.

Aldus gedaan op dato als boven
De President en Leden
S. B. Drijber
L. NBandring
J: Bosma
D. v.d. Tempel
J. Damens

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1622

Notities bij het zittingsverslag