Bedelaars bij het derde gesticht Veenhuizen

Vergadering van de Raad van Politie en Tucht voor Bedelaars Kolonisten bij het 3e Gesticht te Veenhuizen op den 19 November 1842


De Raad vergaderd zijnde wordt door den voorzitter geöpend.

Wordt voorgenomen de desertie van den op heden met een transport Bedelaars Kolonisten van de ommerschans teruggebragte J. H. van der Woude.

De beschuldigde wordt binnengeroepen, doch kan niets ter verontschuldiging in brengen.

Gezien art 11 van het tuchtreglement voor Bedelaars Kolonisten,  aldus luidende;
“Hij die voor de eerste maal ontvlugten wil en daarin wordt verhinderd of ontvlugt en weder terug gebragt is zal met opsluiting en boeijen tot Tien dagen toe de twee eerste te water en brood, worden gestraft ;-enz.”

Wordt beslooten

J. H. van der Woude te straffen met Tien dagen provoost arrest, de twee eerste te Water en brood, en na de ondergane straf tot het dragen van eene onderscheidene kleeding voor den tijd van Vier maanden.

De veroordeelde wordt zijn vonnis kenbaar gemaakt, waarna de Raad wordt geslooten.

Aldus gedaan op dato als boven
De President en Leden
S. B. Drijber
L. NBandring
J: Bosma
D. v.d. Tempel
J. Damens
 

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1622

Notities bij het zittingsverslag