Bedelaars bij het tweede gesticht Veenhuizen

zitting van den 21 maart 1843


Tegenwoordig zijn:
C.W. Rensing, Adjunct-Directeur en President
G.J. Hendriks en W. Heidema, Onderdirecteurs
Visser en Jansen, zaalopzieners
Ente, boekhouder en secretaris.

Wordt ter tafel gebracht

- Proces-Verbaal van den zaalopziener Lammerink tegen den Bedelaarskoloniste D.H. Calff N556 wegens onzedenlijken omgang met den Kolonist Van Lieshout waardoor zij zich in eene zwangeren staat bevindt.

- Proces-Verbaal van den zaalopziener Menes tegen den Bedelaarskolonist M. Alemans N3927 wegens brutaliteit.

De beschuldigde worden een voor een binnengelaten en de tegen hun ingebrachte bezwaren voorgelezen waartegen zij niets ter hunner verschoning inbrengen, men laat hen vervolgens buiten gaan om over de strafbepalingen te kunnen handelen.

In overweging nemende dat Artikel 16 van het Tuchtreglement op den Koloniste Calff en Artikel 9 op den Kolonist Alemans behoorden te worden toegepast en luidende als volgt:
Artikel 9. Hiervoren omschreven;
Artikel 16. “Onzedelijk gedrag in woorden der vloeken, schelden, razen enzovoort of met daden door zedelozen omgang met anderen, zal met verplaatsing in de disciplinezaal voor een tot acht dagen worden gestraft en bij herhaling daarvan met opsluiting zoo nodig in boeijen en te water en brood om den anderen dag.”

In overweging nemende dat op de hierin bedoelde Kolonisten onder deze omstandigheden geene verschoning kan worden toegepast, maar ingevolge het Reglement in opgemelde Artikelen vervat behoorden te worden gecorrigeert.

Zoo veroordeelt den Raad den Kolonist Alemans met acht dagen provoost, de Koloniste Calff met zes dagen provoost.

Andermaal worden de hierin bedoelde Kolonisten binnengelaten en de tegen hen bepaalde straffen voorgelezen, waarna aan de zaalopzieners wordt gelast onder wiens onmiddellijk toezicht zij gesteld zijn de straffen op hun toegepast ter executie te brengen.

Geene der Leden iets meer hebbende voor te brengen wordt de vergadering gesloten.

Aldus gedaan op dag, maand en jaar als in het hoofd vermeld.

Voor extract condorm, de secretaris, Ente.

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1621


Notities bij het zittingsverslag