Bedelaars bij het eerste gesticht Veenhuizen

Extract uit de Notulen van het verhandelde in den Raad van Tucht voor Bedelaars Kolonisten bij het 1e Gesticht, Veenhuizen

Zitting van den 27 October 1848


Present
C. W. Rensing, Prest
Leden van den Raad: A.Textor, G. Kuipers, J. Meijer, A. v.d. Berg
J. F. Morriën,
secretaris

Alle Leden zijn present.

Wordt voorgenomen

Tjalling Talsma N. 4859 Bed. Kolonist (2e desertie)

Men liet hem binnen staan om gehoord te worden.

Hij had geene redenen ter zijner verontschuldiging in te brengen.

Men gebood hij buiten zoude staan om over zijn misdrijf te raadplegen.

Gezien Art 11, van het reglement van Tucht voor Bedelaars Kolonisten

Besluit

den Bed Kol T. Talsma N. 4859 te straffen met veertien dagen opsluiting in de strafkamer, de drie eerste en de drie laatste dagen te water & brood met boeijen aan en zijne rekening oververdiensten te belasten met f 4.50 wegens premie en transport kosten.

Men liet hem binnen komen en las hem dit vonnis voor.

Geen der Leden iets voor te stellen hebbende sluit de president de vergadering.

Aldus opgemaakt op datum als in hoofd dezes vermeld en onderteekend door
(wgt)C. W. Rensing, Prest
Leden van den Raad: A. Textor, G. Kuipers, J. Meijer, A. v.d. Berg
J. F. Morriën, Secretaris

voor Copie Conform
de Secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag