Bedelaars bij het eerste gesticht Veenhuizen

Nota van het verhandelde in den Raad van Tucht voor Bedelaars Kolonisten Veenhuizen 1e Gesticht

Zitting van den 4 November 1848


Present
C. W. Rensing, Prest
Leden van den Raad: A. Textor, G. Kuipers, J. Meijer, A. v.d. Berg
J. F. Morriën,
secretaris

Alle de Leden zijn tegenwoordig.

wordt voorgenomen

Lodewijk Sleuring N. 3476 (desertie voor de 1e maal)

De raad gebood hij binnen zoude staan om gehoord te worden.

Hij had geene redenen voor den Raad aanneembaar, ter zijner verontschuldiging in te brengen.

Men liet hem buiten staan om over zijn misdrijf te raadplegen.

Gezien Art 11 van het Reglement van Tucht  voor Bedelaars Kolonisten
Gehoord het gevoelen van den Raad

Besluit

Den Bedelaars Kolonist Lodewijk Sleurink N. 3476 te straffen met 8 dagen opsluiting in de strafkamer de twee eersten en de twee laatsten te water & brood, tevens zijne rekening oververdiensten te belasten met f 4.50 wegens betaalde premie en transport kosten.

Men gebood hij binnen zoude staan en las hem dit vonnis voor, waarna hij aftrad.

Geen der Leden eenig voorstel te doen hebbende sluit de president de vergadering.

Aldus opgemaakt op datum als in hoofd dezes vermeld, en onderteekend door
(wgt) C. W. Rensing, President
Leden van den Raad: A. Textor, G. Kuipers, J. Meijer, A. v.d. Berg
J. F. Morriën, Secretaris

voor Copie Conform
de Secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag