Bedelaars bij het eerste gesticht Veenhuizen

Nota van het verhandelde in den Raad van Tucht voor Bedelaars Kolonisten bij het 1e Gesticht Veenhuizen

Zitting van den 11 November 1848


Present
C. W. Rensing, Prest
Leden van den Raad: A.Textor, G. Kuipers, J. Meijer, A. v.d. Berg
J. F. Morriën,
secretaris

Alle de Leden zijn tegenwoordig.

wordt overgegaan tot het navolgende

Warner Bruins Slot N. 2566 (desertie voor de 4e maal)

Men liet hem binnen staan om gehoord te worden.

Op de vraag waar om hij nu reeds voor de 4e maal getracht had de Koloniën heimelijk te verlaten.
Gaf hij te kennen: dat de zucht om zijne betrekkingen te zien, hem hier toe had gebragt.

Men gebood hij buiten zoude staan om over zijn misdrijf te raadplegen.

Gezien Art 11 van het Reglement van Tucht voor Bedelaars Kolonisten
Gehoord het gevoelen van den Raad

Besluit

Den Bedelaars Kolonist Warner Bruins Slot N. 2566, te straffen met opsluiting in de strafkamer voor den tijd van 14 dagen, de drie eerste en de drie laatste te water & brood en 25 Rietjesslagen, na de ondergane straf gedurende ten minste 4 maanden eene onderscheidene Kleeding te moeten dragen, en tevens zijne rekening oververdiensten te belasten met f 3.50 wegens betaalde premie & transportkosten.

De President gebood hij binnen zoude staan waar op hem dit vonnis werd voorgelezen.

Geen voorstel door de Leden gedaan zijnde sluit de President de vergadering.

Aldus opgemaakt op datum als in hoofd dezes vermeld en onderteekend door
(wgt) C. W. Rensing, President
Leden van den Raad: A. Textor, G. Kuipers, J. Meijer, A. v.d. Berg
J. F. Morriën, Secretaris

voor Copie Conform
de Secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag