Bedelaars bij het eerste gesticht Veenhuizen

Extract uit de Notulen van het verhandelde in den Raad van Tucht voor Bedelaars Kolonisten te Veenhuizen N. 1

Zitting van den 3e Februarij 1849


Present
C. W. Rensing, Presdt
Leen van den Raad: A. Textor, G. Kuipers, J. v d Ven, B. Nijman
J. F. Morriën, secretaris

Alle leden zijn tegenwoordig.

wordt voorgenomen

Grades Weting N. 3116  Bed. Kolonist (1e desertie, vrijwillige terug komst)

Voor den Raad gebragt zijnde, had hij niets ter zijner verontschuldiging in te brengen.

Men liet hem buiten staan, om over zijn misdrijf te raadplegen.

Gezien Art 11 van het reglement van Tucht voor Bedelaars kolonisten

Gehoord het gevoelen van den raad

Besluit:

Den Bedelaars Kolonist G. Weting N3116 te straffen met opsluiting in boeijen gedurende 10 dagen, de twee eersten & de twee laatsten te water en brood.

Men gebood hij binnen zoude staan en las hem dit vonnis voor, waarop hij aftrad.

Niets verder te behandelen zijnde, sluit de president de vergadering.

(wasgt) C. W. Rensing, President
Leden van den Raad: A. Textor, G. Kuipers, J. v d Ven, B. Nijman
J. F. Morriën, Secretaris

voor copie conform
de Secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag