Bedelaars bij het eerste gesticht Veenhuizen

Extract uit de Notulen van het verhandelde in den Raad van Tucht voor Bedelaars Kolonisten te Veenhuizen N. 1

Zitting van den 13 Februarij 1849


Present
C. W. Rensing, Presdt
Leen van den Raad: A. Textor, G. Kuipers, J. v d Ven, B. Nijman
J. F. Morriën, secretaris

Alle de leden zijn tegenwoordig.

wordt voorgenomen:

Anthonie Rietveld N. 341 Bedel. Kolonist( desertie voor de 2e maal en verkoop van:
1 witte voerlakensche broek en 1 paar Kousen, 2 Taille, tarief waarde f 2.95

Men liet hem binnen staan om gehoord te worden.- hij had geene aanneembare redenen ter zijner verontschuldiging in te brengen.

De President gelaste hij buiten zoude staan om over zijn misdrijf te raadplegen.

Gezien Art 11 van het reglement van Tucht voor Bedelaars Kolonisten
Gehoord het gevoelen van den Raad

Besluit:

De Bedelaars Kolonist A. Rietveld N341 te straffen met 14 dagen opsluiting in boeijen, de drie eerste & de drie laatste te water & brood, tevens zijne rekening oververdiensten te belasten met f 5.90 wegens vergoeding van verkochte kleedig stukken tegen dubbele tariefwaarde. Zoo mede met f 3.50 wegens betaalde premie & transport kosten, te zamen dus met f 9.40.

Men liet hem binnen staan en las hem dit vonnis voor, waarop hij aftrad.-

Geene zaken meer te verhandelen zijnde sluit de President de vergadering.

Aldus opgemaakt op datum als in hoofd dezes vermeld en onderteekend door
(was get) C. W. Rensing, President
Leden van den Raad: A. Textor, G. Kuipers, J. v d Ven, B. Nijman
J. F. Morriën, Secretaris

voor copie conform
de Secretaris

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag