Bedelaars bij het eerste gesticht Veenhuizen

Extract uit de Notulen van het verhandelde in den Raad van Tucht voor Bedelaars Kolonisten te Veenhuizen N. 1

Zitting van den 22 Februarij 1849


Present
C. W. Rensing, Presdt
Leden van den Raad: A. Textor, G. Kuipers, J. van de Ven, B. Nijman
J. F. Morriën, secretaris

Alle Leden zijn tegenwoordig.

wordt voorgenomen:

Johannes Wilhelmus Bloemers N. 5486 (Bed. Kol. desertie voor de 3e maal)

Men gebood hij binnen zoude staan om gehoord te worden.

Hij gaf voor, dat de zucht om zijne famille te Roermond te zien, hem bij herhaling hier toe genoopt had.

Men liet hem buiten staan om over zijn misdrijf te raadplegen.

Gehoord het gevoelen van den Raad

Besluit:

den Bedelaars Kolonist J. W. Bloemers Bed. kol. N5486 te straffen met 14 dagen opsluiting in de strafkamer in boeijen, de 4 eersten & de 4 laatsten te water & brood en met 20 Rietslagen, mitsgaders zijne rekening oververdiensten te belasten met f 7.50 wegens betaalde premie & transport kosten, zoo mede na de ondergane straf om gedurende ten minsten vier maanden een onderscheidende kleeding te moeten dragen.

Men gebood hij binnen zoude staan, las hem dit vonnis voor, waarop hij aftrad.

De president sluit de vergadering.

Aldus opgemaakt op datum als in hoofd dezes vermeld, en onderteekend door:
(was get) C. W. Rensing, President
Leden van den Raad: A. Textor, G. Kuipers, J. v d Ven, B. Nijman
J. F. Morriën, Secretaris

voor copie conform
de Secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag